Vzhledem k zatím otevřené problematice nového trestního řádu nebo velké novele, která byla nedávno avizována ministrem spravedlnosti, považuji za prospěšné stále upozorňovat na zákonná nebo neexistující ustanovení, která by měla být odstraněna, neboť představují určité mezery v právech obhájce.

minulosti jsem upozorňoval již na tato nedůvodná omezení:

  • Nemožnost poradit se s klientem při jeho výslechu, jako obviněného, je-li již položena otázka vyšetřujícím orgánem.
  • Co s neplatným důkazem, je-li zjištěn v průběhu hlavního líčení u soudu.
  • Pokus orgánu činného v trestním řízení o zneužití práva nevypovídat dle § 100 z. k. č. 141/1961 Sb.( dále tr. ř. ), že lze tohoto práva využít pouze k části výpovědi a jinak obecně o věci vypovídat.
  • Nemožnost radit se s klientem v přestávkách soudního jednání ve vazebních místnostech u soudů.

I.

V tomto článku bych chtěl upozornit na ustanovení § 165 odst. 2 tr. ř. z něhož vyplývá sice právo obhájce být přítomen při vyšetřovacích úkonech atd., avšak možnost klást otázky obviněnému a jiným vyslýchaným má právo pokládat, až výslech skončí a je mu uděleno slovo.

Může nastat situace, že obhájci nebude uděleno slovo. Obranou jsou sice námitky, ale zákon již neřeší, jak a kdo o nich má rozhodnout, a do kdy. Při vyšetřování, zejména rozsáhlých ekonomických kauz, není praktické mít možnost ptát se vyslýchaného například po několika hodinách výslechu na doplnění či upřesnění skutečností, o nichž hovořil na počátku výslechu. Takovýto zápis výslechu nemá ani často logickou návaznost.

Obhájce by měl mít možnost klást otázky již v průběhu výslechu, například po ukončení určité ucelené části nebo jednotlivého skutku. Běží-li například stíhání pro několik desítek skutků, v případě pokračující trestné činnosti, mohou být otázky a odpovědi na konci výslechu až matoucí. Jsou vyšetřovatelé, kteří otázky obhájce v průběhu výslechu povolují, ale přivítal bych úpravu takového postupu v zákoně.

II.

Pro zefektivnění práce obhajoby by bylo vhodné upravit I. ustanovení spojená se vstupem obhájce do trestního řízení převzetím obhajoby. Bylo by racionální, aby obhájce po předložení plné moci nebo s doručením ustanovení ex offo obdržel od orgánu činného v trestním řízení nejenom usnesení o zahájení trestního stíhání, či obdobné dokumenty, ale i prvotní vyjádření obviněného, např. podání vysvětlení nebo výslech, pokud se mohl konat bez obhájce. Pro efektivní přípravu obhajoby by nebylo od věci poskytnout obhájci i obdobný dokument týkající se poškozeného. Je pravdou, že v dnešní době, kdy obě strany pracují s počítačovou technikou, není výjimkou, že na požádání vyšetřovatel tyto dokumenty poskytne obratem. Pokud by ale takováto povinnost byla zakotvena v zákoně, tak by byla záruka, že tomu tak bude vždy.

Jsou případy, kdy obhájce na začátku obhajoby chce samozřejmě nahlédnout do spisu a je mu to odkládáno a ztěžováno. V této souvislosti bych navrhoval zrušit možnost zakotvenou v § 65 odst. 2) tr. ř., že státní zástupce nebo policejní orgán může ze závažných důvodů nahlédnutí odepřít. Je přece možné a standardně používané řešení, prostě do spisu dokumenty, o nichž se státní zástupce či policejní orgán domnívají, že nemají být obhájcem spatřeny, hned nezařadit.

Minimálně by mělo být ustanovení v § 65 odst. 3 tr. ř. doplněno o výpověď či podání vysvětlení obviněného a obdobné vyjádření poškozeného. Stejný návrh jak učiněn shora mám i ohledně výslechu spoluobviněných.

III.

Za poměrně zásadní nedostatek v průběhu vyšetřování spatřuji v neexistenci ustanovení o povinnosti státních zástupců rozhodovat o opravných prostředcích v přiměřených lhůtách, což výrazně ztěžuje práci obhájce.

Chápu, že stanovit přezkumnému orgánu přesnou lhůtu ve dnech asi neodpovídá duchu základních zásad pro vedení trestního řízení, mají-li tyto orgány povinnost posuzovat provedené důkazy jednotlivě a ve vzájemných souvislostech a vlastně volnou úvahou.

Za opravný prostředek sui generis považuji žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce dle § 157a tr. ř. Zde je stanovena povinnost pro státního zástupce žádost neprodleně vyřídit. Není jasné, proč zákonodárce nestanovil obdobné lhůty i k dalším opravným prostředkům.

Nejběžněji podávaná stížnost je zakotvena v § 141 odst. 1 tr.ř. V přípravném řízení je podávána zejména proti usnesení o zahájení trestního řízení, jak stanoveno v § 160 odst. 7 tr. ř. Obhájce má povinnost ji podat do tří dnů od doručení. Stížnost mívá zásadní charakter, pokud jde o námitky proti stíhání po skutkové stránce nebo ohledně právní kvalifikace. Bývají v ní navrženy důkazy prokazující nevinu obviněného nebo alespoň ji výrazně snižující, či snižující právní kvalifikaci. Zásadním procesním opatřením je, že nemá odkladný účinek. Z hlediska policejního orgánu lze tento postup pochopit.

Neexistence jakékoliv lhůty dává možnost státnímu zástupci takovéto stížnosti nevěnovat pozornost, či pouze nepatrnou. Vyšetřování běží dle policejního plánu a důkazy navrhované obhajobou mohou, ale nemusí být akceptovány. Případně jsou na konci vyšetřování jako nadbytečné zamítnuty. Není výjimkou, že usnesení státního zástupce, většinou zamítavé, je doručeno až v pokročilém stádiu vyšetřování. V současné úpravě není stížnost proti zahájení trestního stíhání rozhodně efektivní procesní opatření. Minimálně by bylo na místě v novém očekávaném trestně-procesním předpisu stanovit obdobu pojmu neprodleně.

IV.

Obdobná situace nastává při přibrání znalce Opatřením policejního orgánu dle § 105 tr.ř. „Opravným" prostředkem jsou námitky z důvodu podjatosti, proti odbornému zaměření a formulaci otázek.

O námitkách opět rozhoduje státní zástupce bez stanovené lhůty a ty navíc nemají odkladný účinek. Vyšetřovací spis může být mezitím již policejním orgánem předán znalci, který zahájí odborné vyšetření. Alespoň v tomto případě by měla být opět zakotvena lhůta podobná pojmu neprodleně a odkladný účinek. Obhájce proti takovému postupu nemá obrany.

Jak je patrno z výše uvedeného textu, zrychlení rozhodování o stížnostech a námitkách by výrazně napomohlo zavedení alespoň pojmu neprodleně s odkladným účinkem. Tato situace by nutila státní zástupce rozhodovat rychle, aby nebylo protahováno vyšetřování nad zákonné lhůty.

Uvedený text je pouze nástinem problémů, které představují mezery pro ještě důslednější provádění obhajoby. Orgány České advokátní komory a Unie obhájců ČR by se těmito problémy měly zabývat, neboť nyní je vhodná doba spojená s tvorbou nových trestních procesních předpisů.