Ve třetí a zároveň poslední části našeho manuálu pro uplatňování spotřebitelských reklamací se podíváme na uplatnění nároku na náhradu škody způsobené v důsledku použití vadného výrobku.

Od situace, kdy obdržíte vadné zboží, které hodláte reklamovat, je třeba odlišovat situaci, kdy Vám nebo Vašemu okolí zboží v důsledku své vady[1] (nebezpečnosti) způsobí škodu. Příkladem lze uvést vadnou napařovací žehličku, v důsledku jejíhož použití dojde k poškození Vašeho oblečení.

Nastane-li taková situace, máte nejen nárok na opravu či výměnu zboží (eventuálně na vrácení peněz či slevu kupní ceny) vůči prodávajícímu, ale nadto i na náhradu škody (poškozeného oblečení), případně i náhradu nemajetkové újmy, jestliže si při jejím použití popálíte ruku, a to ve vztahu k následujícím osobám:

 • výrobci;
 • osobě, která výrobek označila svým jménem, ochrannou známkou nebo jiným způsobem;
 • dovozci;
 • nelze-li výrobce určit, poté i vůči dodavateli.

Pro Vás jakožto poškozeného bude v praxi nejjednodušší adresovat svůj nárok na náhradu škody buď přímo výrobci, nebo dovozci výrobku. Výrobce a dovozce výrobku lze zjistit většinou z dokumentace přiložené k výrobku. V případech výrobků prodávaných v obchodních řetězcích, kde bývá na obalech uvedeno, že výrobek je vyroben právě pro tento konkrétní řetězec, se může domáhat svého nároku vůči tomuto obchodnímu řetězci, který bude vystupovat coby tzv. kvazi-výrobce.

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku je odpovědností objektivní (nevyžaduje se zavinění). Osoby shora uvedené mají možnost se zprostit jen tehdy, prokážou-li že:

 • jste škodu zavinili Vy, nebo ten, za koho odpovídáte (např. nesprávným použitím výrobku);
 • výrobek na trh neuvedli (např. k Vám se výrobek dostal individuální cestou);
 • lze důvodně předpokládat, že vada neexistovala v době, kdy byl výrobek uveden na trh, nebo že nastala později (např. porucha je velmi specifická a vyskytla se pouze u konkrétního výrobku, když všechny ostatní výrobky vyrobené v rámci stejné série takovou vadu nevykazovaly);
 • výrobek nevyrobili pro prodej a nešířili jej v rámci své podnikatelské činnosti;
 • vada výrobku je důsledkem plnění závazných právních předpisů;
 • stav vědy a technických znalostí neumožnil v době uvedení výrobku na trh vadu zjistit;
 • vadu způsobila součást, kterou vyrobil jiný výrobce.

Výše finanční náhrady je omezena částkou 500 EUR. Hradí se proto pouze škoda, která převyšuje 500 EUR (cca 12.000 Kč). Pokud Vám byla způsobena škoda ve výši 30.000,- Kč, obdržíte náhradu ve výši 18.000,- Kč.

K tomu, abyste byli se svým nárokem na náhradu škody či nemajetkové újmy úspěšní:

 • musíte prokázat vznik škody či nemajetkové újmy, vadu výrobku a příčinnou souvislost mezi vadou výrobku a vznikem škody či nemajetkové újmy;
 • musíte svůj nárok správně adresovat vůči povinné osobě;
 • výrobek musí mít tzv. spotřebitelský charakter (tzn. že výrobek nebyl určen nebo jste jej neužívali převážně k podnikatelským účelům);
 • a dále pak osoba povinná k náhradě nesmí prokázat existenci jednoho z výše uvedených liberačních důvodů;
 • konečně nárok nesmí být samozřejmě promlčen (objektivní lhůta činí 10 let ode dne, kdy výrobce uvedl výrobek a trh, subjektivní poté činí 3 roky, ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o osobě, která za ni odpovídá).

To je k reklamačnímu manuálu vše. Jsme rádi, pokud se vám náš manuál líbil, a pokud vás zajímají další témata, kterým se věnujeme, neváhejte si pročíst naše články, podívat se na videa či zjistit, jaké právní služby poskytujeme.


[1] Může jít o vadu konstrukční, výrobní či instrukcí nebo informační vadu, která způsobí, že výrobek není tak bezpečný, jak to od něj lze rozumně očekávat.