V druhé části našeho manuálu si řekneme více o vrácení zboží zakoupeného na internetu nebo prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku. V první části jsme se seznámili s obecnými informacemi, jak bezpečně nakupovat (nejen) na internetu či na koho se v případě problému obrátit.

Rozhodnete-li se vrátit zboží zakoupené přes internet nebo jiným prostředkem komunikace na dálku, můžete tak učinit do 14 dnů ode dne jeho převzetí (a to i tehdy, jestliže obchodní podmínky prodávajícího tuto možnost vylučují).

 • Pokud jste nebyli řádně poučeni o Vašem právu odstoupit od smlouvy podle § 1820 odst. 1 občanského zákoníku, můžete od smlouvy odstoupit do 1 roku ode dne uzavření smlouvy / převzetí zboží od dopravce; v případě, že Vás prodávající dodatečně do 1 roku o tomto poučí, běží lhůta 14 dnů ode dne, kdy jste toto poučení obdrželi;
 • Pokud jste zboží zakoupili ve své domácnosti bez předem sjednané návštěvy prodávajícího nebo během organizované prodejní akce; zboží můžete zboží vrátit do 30 dnů ode dne jeho převzetí;
 • Pokud jste se stali obětí nekalé praktiky (např. situace, kdy prodávající nepravdivě uvede, že zboží bude možné zakoupit pouze po omezenou dobu s cílem vás přimět k okamžitému rozhodnutí), zboží můžete vrátit do 90 dní ode dne jeho převzetí nebo požadovat přiměřené snížení ceny;
 • Pokud Vám podnikatel sdělil klamavý údaj, můžete zboží vrátit do 3 měsíců ode dne, kdy jste se o tomto klamavém údaji dozvěděli nebo dozvědět měli a mohli.

Ne všechno zboží lze ale vrátit, jde např. o:

 • zboží, které podléhá rychlé zkáze;
 • noviny a periodika;
 • alkoholické nápoje;
 • zboží vyrobené podle požadavků spotřebitele (např. zboží s vyrytým monogramem);
 • zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • digitální obsah, který není dodán na hmotném nosiči;
 • apod.

Pro odstoupení od smlouvy se nevyžaduje písemná forma (lze ji však doporučit). Prodávající se však musí o odstoupení od smlouvy dozvědět. Nemusíte uvádět, proč jste se rozhodli využít práva na odstoupení od smlouvy, a s odstoupením od smlouvy nelze spojit žádný postih.

 • Můžete využít vzorový formulář, který Vám prodávající musí při uzavření smlouvy poskytnout;
 • Můžete také využít vzorové odstoupení od kupní smlouvy připravené Českou obchodní inspekcí níže na odkazu zde;
 • Pokud odstoupení sepisujete sami, nezapomeňte na identifikaci smlouvy a prodávajícího, vůči němuž odstoupení směřuje.

V důsledku odstoupení se smlouva ruší. Zboží vraťte prodávajícímu nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste odstoupení podnikateli odeslali, a to buď osobně či poštou na adresu sídla prodávajícího nebo na jinou adresu uvedenou v obchodních podmínkách. Nezapomeňte zboží zabalit tak, aby se při přepravě nepoškodilo.

Jakmile prodávající vrácené zboží posoudí, peníze Vám vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Je-li zboží opotřebené (např. v důsledku praní či nošení), může prodávající vrácenou částku ponížit.

Jsme rádi, pokud vám můžeme pomoci v jakékoliv životní situaci.