Podle zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19, ze dne 23. 12. 2021, má zaměstnanec nárok na ošetřovné v případech, kdy nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě. Ošetřovné rodiče čerpají v případě, že školy zavřou třídy v souvislosti s epidemií COVID-19 nebo onemocní samotné jejich dítě nemocí COVID-19. Ošetřovné je možné čerpat po celou dobu uzavření škol nebo tříd nebo po celou dobu nařízené individuální karantény dítěte. Nároky mohou vznikat v období od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022.

Podmínky vzniku nároku:

Na krizové ošetřovné má nárok zaměstnanec, který:

 • je v pracovním, nebo služebním poměru a účastní se na nemocenském pojištění nebo je činný na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti a účastní se na nemocenském pojištění a nemůže pracovat, protože je třeba pečovat o:
  • dítě mladší 10 let, nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I nebo jsou u něj dány speciální vzdělávací potřeby;
   • a to z důvodu uzavření zařízení nebo školy anebo jejich části (třídy, ročníku), které dítě navštěvuje v souvislosti s onemocněním COVID-19;
   • nebo byla dítěti nařízena karanténa v přímé souvislosti s onemocněním COVID-19 (včetně nařízení karantény v rodině) a dítě proto nemůže docházet do školy;
  • osobu ve věku nad 10 let závislou na pomoci jiné osoby;
   • z důvodu uzavření zařízení pro péči o osoby závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I, ve kterém je tato osoba umístěna či jej navštěvuje;
   • kdy této osobě byla nařízena karanténa v přímé souvislosti s onemocněním COVID-19 (včetně nařízení karantény v rodině) a tato osoba proto nemůže navštěvovat zařízení pro péči o tyto osoby.

V poskytování péče o dítě nebo o osobu ve věku nad 10 let závislou na pomoci jiné osoby se může vystřídat vícero pečujících osob libovolně za podmínky, že v jeden kalendářní den může nárok na ošetřovné uplatnit pouze jedna pečující osoba.

Výše krizového ošetřovného: Krizové ošetřovné činí 80 % denního vyměřovacího základu, minimálně pak 400 Kč na den při plném úvazku.

Rozhodné období: od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022. Ošetřovné vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jim byly doručeny řádně vyplněné podklady.

Okruh oprávněných osob

U všech typů ošetřovného se od 1. 11. 2021 rozšiřuje okruh osob, u kterých se pro nárok na dávku nebude vyžadovat podmínka společné domácnosti, o osoby v zákonem stanoveném příbuzenském vztahu k osobě, kterou ošetřují nebo o ni pečují, kterými jsou:

 • příbuzný v linii přímé (rodič, prarodič atd.);
 • sourozenec;
 • manžela /manželka;
 • registrovaný partnera / registrovaná partnerka;
 • rodiče manžela / manželky nebo registrovaného partnera / registrované partnerky.

Uplatnění nároku

Zaměstnanci uplatňují nárok na krizové ošetřovné prostřednictvím nového tiskopisu. Zaměstnanec vyplněný tiskopis neprodleně předá svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Pokud se při poskytování péče pečující vystřídaly, uplatní si každá z těchto osob nárok na krizové ošetřovné samostatně.

Rádi vás provedeme
problematikou práva