Účelem předložené novely zákona č. 141/1961 Sb. trestního řádu (dále jen „Novela“) má dojít ke zvýšení efektivity vykonávacího řízení, a to snížením administrativní náročnosti a odstraněním časových prodlev zejména při změně podmínek alternativních trestů, jejichž výkon zajišťuje Probační a mediační služba. Ta svou činnost zahájila na základě zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě s účinností od 1. ledna 2001 a je tedy již poměrně dlouho součástí českého trestního práva, do kterému pomohla vtisknout moderní pojetí restorativní justice.  

Jak uvádí důvodová zpráva k navrhované Novele, aby byl zachován smysl uloženého trestu a též respekt pachatelů vůči probačním úředníkům a fakticky celému systému trestní justice, je nutné nastavit stávající systém tak, aby byl schopen pružně a rychle reagovat na měnící se podmínky v průběhu výkonu trestu a aby odezva na změnu těchto podmínek byla, pokud možno okamžitá.

Mezi významné navrhované změny patří například rozšíření kompetencí Probační a mediační služby v souvislosti s modifikací podmínek pro výkon uloženého trestu domácího vězení. Ustanovení § 334e odst. 1 novely stanoví, že Probační úředník může se souhlasem odsouzeného z důležitých důvodů stanovit jiné místo výkonu trestu domácího vězení nebo doby, kdy se zde má odsouzený zdržovat; přitom se nesmí změnit počet hodin v týdnu, po které se má odsouzený v obydlí nebo jeho části zdržovat. O změně místa výkonu trestu domácího vězení nebo doby, kdy se zde má odsouzený zdržovat, informuje probační úředník bez zbytečného odkladu soud, který trest domácího vězení uložil. Tímto by mohl sám probační úředník vstřícně reagovat na vznik mimořádné situace, která by jinak vyžadovala časově i procesně náročnější postup. 

Dále se návrh Novely zaměřuje také na zvýšení pozitivní motivace odsouzeného ke spolupráci a k řádnému plnění jeho povinností. Doplňuje se tím kupříkladu možnost zrušit uložený dohled nad osobami, u kterých to již není vzhledem k jejich nápravě potřeba. Návrh na zrušení dohledu by měl podávat sám odsouzený, ovšem s přiložením kladného stanoviska probačního úředníka. Ten se tak stane garantem, že návrh odsouzeného je oprávněný a důvodný. Tak například ustanovení § 330a odst. 4 Novely stanoví, že návrh na zrušení uloženého dohledu může odsouzený podat, jen pokud k němu připojí kladné stanovisko probačního úředníka; jinak předseda senátu o takovém návrhu nerozhoduje a vrátí jej odsouzenému s poučením o nutnosti připojit k němu uvedené stanovisko probačního úředníka.

Z důvodové zprávy vyplývá, že určitou předlohou pro nastavení tohoto pravidla byl současný postup u žádostí o podmíněné propuštění před uplynutím zákonné lhůty, kdy se rozhodování o podmíněném propuštění připouští pouze tehdy, je-li doprovázeno kladným stanoviskem ředitele věznice. Stejně jako v tomto případě, má se rovněž u návrhů na zrušení dohledu zamezit administrativnímu přetěžování soudů a minimalizovat zneužívání tohoto institutu odsouzenými, kteří by své chování pouze předstírali a po rozhodnutí soudu by nadále pokračovali ve svém obvyklém způsobu života.

Mimo oblast vykonávacího řízení pak Novela navrhuje také rozšíření působení Probační a mediační služby v rámci přípravného řízení a v řízení ve věcech dětí mladších 15 let.

Návrh novely zákona byl po vyslovení souhlasu Poslaneckou sněmovnou postoupen Senátu. Ten jej vrátil sněmovně zpět pouze s několika dílčími pozměňovacími návrhy. Další projednávání návrhu je naplánováno na 104. schůzi Poslanecké sněmovny počínaje dnem 25. května 2021.

Probační prvek má v českém trestním právu své nezastupitelné místo. Po dlouhou dobu je spojován především s alternativními tresty při plném respektování oprávněných zájmů poškozených. Proto i rozšíření možností jeho uplatnění může přispět nejen k častějšímu využívání tohoto institutu, ale zároveň ve vhodných případech pomoci odlehčit přetěžovaný vězeňský aparát.

JUDr. Josef Sklenička

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

JUDr. Josef Sklenička, Ph.D. - Profilový obrázek
JUDr. Josef Sklenička, Ph.D.

Mohlo by vás zajímat