1.    Úvod
Současná epidemiologická situace, kdy dochází k šíření nového koronaviru SARS CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19, hýbe světem a nenechává nikoho z nás klidným. Nový koronavirus s nevídaným pandemickým potenciálem má závažný průběh, a to zejména u starších lidí. Zatím neexistuje lék, který by byl účinný přímo proti tomuto viru a dané infekční onemocnění není ani preventabilní vakcinací.
Poté, co byl prokázán výskyt koronaviru v České republice, vyhlásila vláda ČR nouzový stav a všem cizincům přicházejícím z rizikových oblastí zakázala vstup na území našeho státu. Dále došlo k uzavření škol, některých obchodů, zrušení sportovních, kulturních, náboženských a jiných podobných akcí s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob.
Ve smyslu ustanovení § 154 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen „trestní zákoník“), které zmocňuje vládu, aby stanovila, co se pro účely trestního zákoníku považuje za nakažlivé lidské nemoci, byla schválena novelizace nařízení vlády č. 453/2009 Sb.,  kterou byla nemoc COVID-19 zařazena do katalogu lidských nakažlivých nemocí, jejichž zavlečení nebo zvýšení nebezpečí zavlečení nebo rozšíření, ať již ve formě úmyslného, nebo nedbalostního jednání, bude trestné. Tím bylo postaveno na jisto, že onemocnění COVID-19 je lidskou nemocí, jejíž šíření je trestně postižitelné podle ustanovení § 152 či § 153 trestního zákoníku.

2.    Opatření vlády ČR
V souvislosti s výše uvedeným zavedlo Ministerstvo spravedlnosti několik opatření dotýkajících se rezortu justice. Po dobu trvání nouzového stavu s účinností ode dne 14. března 2020 vláda ČR mimo jiné zakázala návštěvy obviněných ve vazebních věznicích, jež se uskutečňují dle ustanovení § 14 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o výkonu vazby“).  Obvinění, kteří jsou ve vazbě, a též ani odsouzení se tak návštěv od svých blízkých po dobu nouzového stavu nedočkají. Zrušení návštěv si klade za cíl eliminovat rozšíření koronaviru i ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence, a ochránit tak vězněné osoby i příslušníky Vězeňské služby ČR. Přes tato ochranná opatření však do věznic mohou nadále vstupovat advokáti, pokud jim příslušník Vězeňské služby ČR nenaměří zvýšenou teplotu (tj. 38°C a výš), neboť uvedený zákaz se nevztahuje na návštěvy uskutečňované podle ustanovení § 14 odst. 9 a odst. 10 zákona o výkonu vazby. Lze tedy konstatovat, že právo obviněných přijímat ve věznici návštěvy svého obhájce tak není vládním krizovým opatřením dotčeno.
Zákaz návštěv ve věznicích byl již vyhlášen v Itálii, kde toto opatření proti šíření koronaviru vyvolalo v několika desítkách věznic vzpoury. Vězni měli údajně obavy z toho, co se děje venku. Zabarikádovali se, a tím vyjádřili nespokojenost se zákazem návštěv. Tyto nepokoje si  dokonce vyžádali několik obětí. Většina z nich zemřela na předávkování léky, k nimž se dostali v průběhu vzbouření.
Dne 13. března 2020 Ministerstvo spravedlnosti přijalo po projednání ve svém krizovém štábu Doporučení ve vztahu k fungování soudů s ohledem na vyhlášený nouzový stav, kterým apeluje na předsedy soudních senátů, aby přehodnotili nařízená jednání z hlediska jejich nezbytnosti, zejména s ohledem na běh prekluzivních a promlčecích lhůt nebo jiných důvodů vyžadujících bezodkladné rozhodnutí soudu. Tímto vzniklá prodlení v soudních řízeních nehodlá Ministerstvo spravedlnosti v rámci výkonu dohledových pravomocí považovat za průtahy v řízení.

3.    Dopady nouzového stavu na úkony v trestním řízení 
Z důvodu mimořádných opatření kvůli onemocnění COVID-19 bylo některým advokátům, jejichž klienti jsou nyní ve vazbě, doručeno vyrozumění o zrušení úkonu trestního řízení, v rámci kterého měl být vyslýchán klíčový svědek. Provedení tohoto důkazního prostředku mělo a mohlo přispět k zjištění skutkového stavu daného případu, a mohlo tak ovlivnit další postup orgánů činných v trestním řízení, případně i propuštění obviněných z vazby. 
Vazba, jeden ze zajišťovacích institutů pro účely trestního řízení dle z. č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“), se v českém právním řádu považuje za nejintenzivnější zásah do některých občanských práv a svobod. Z toho důvodu je možné vzít do vazby jen osobu, proti níž bylo zahájeno trestní stíhání pro konkrétní trestný čin. Vazba nemá sankční ani výchovnou funkci, neboť s ohledem na presumpci neviny není možné vychovávat někoho, u koho ještě není postaveno najisto, zda vůbec má být takovému výchovnému opatření podroben. Tento procesní institut by měl respektovat zásadu zdrženlivosti a přiměřenosti zásahů do základních práv a svobod.
Obviněný smí být vzat do vazby jen v případě, že jsou pro to dány zákonem stanovené důvody a na dobu stanovenou zákonem. Ustanovení § 67 trestního řádu za důvody vzetí obviněného do vazby považuje důvodné obavy, že obviněný:
a)    uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, zejména nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li stálé bydliště anebo hrozí-li mu vysoký trest;
b)    bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nebo
c)    bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil,
a dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má všechny znaky trestného činu, jsou zřejmé důvody k podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný, a s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout jiným opatřením, zejména uložením některého z předběžných opatření.
Trestní řád dále vymezuje nejvyšší přípustnou dobu trvání vazby, přičemž vazba může trvat v přípravném řízení a v řízení před soudem jen nezbytně nutnou dobu.  Ve smyslu čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod má každý právo, aby jeho věc byla projednána bez zbytečných průtahů. Orgány činné v trestním řízení musí trestní věci projednávat co nejrychleji a s plným šetřením občanských práv zaručených ústavou. Zejména pak vazební trestní věci jsou povinny projednávat přednostně, tedy před věcmi, kde obviněný ve vazbě není.   
Výše uvedený výčet zákonných důvodů vazby v sobě však nezahrnuje pandemii, či případně nouzový stav vyhlášený z důvodu ohrožení zdraví občanů České republiky. Samotné Usnesení vlády ČR č. 204 ze dne 13. března 2020 výslovně uvádí, že se nevztahuje na právo obviněných přijímat ve věznici návštěvy svého obhájce a nijak neupravuje postup v rámci plánovaných úkonů trestních řízení, které mohou mít vliv na další setrvání obviněného ve vazbě. 

4.    Závěr
Stávající epidemiologické situace je mimořádně závažná a nelze ji brát lehkou váhu. Většinu z nás nyní sužuje strach z toho, co přijde zítra a jaké dopady budou mít bezpečnostní opatření států.  Nicméně je nutné se ptát, zda postup orgánů činných v trestním řízení byl v souladu s právním řádem České republiky, když se bezpečnostní opatření zavedená s ohledem na předcházení riziku šíření infekce výslovně nedotýká jejich povinnosti vyřizovat vazební věci přednostně s největším urychlením s tím, že vazba může trvat jen nezbytně nutnou dobu.
Nemělo spíše z jejich strany dojít k přijetí vhodných bezpečnostních opatření, jimiž by minimalizovali rizika infekce (např. ochranné a desinfekční prostředky) a nezbytně nutný úkon trestního řízení provést? V této bezprecedentní situaci je přinejmenším sporné, zda nebyla porušena zásada přiměřenosti zásahů do základních práv a svobod, a nedošlo tak k umělému prodloužení vazby, jež neoprávněně zasahuje osobní svobody obviněného. 

(právní stav ke dni 16. března 2020)

Mgr. Hana Šarochová

JUDr. Jiří Polanský

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“