Koronavirus způsobující nemoc COVID-19 zasáhl a ovlivnil různými způsoby plány snad každého z nás, a to zejména v oblasti dovolených a cestování všeobecně. Řada lidí v dnešní době tak ke všem ostatním starostem řeší propadlé zájezdy, koupené letenky, jež nebylo či nebude možné s největší pravděpodobností využít, nebo dávno zaplacenou dovolenou, která se zřejmě neuskuteční. Jsou takto investované peníze nenávratně ztracené, nebo existuje naděje, že se s alespoň poměrnou částí z nich ještě shledáte? To vše bude záležet na různých okolnostech.

Zahraniční zájezdy zakoupené přes cestovní kanceláře

Rozhodující skutečností, na základě níž vznikne (nebo naopak nevznikne) právo na vrácení peněz za dovolenou v plné výši, je, zda je daná lokalita uzavřena či zda byl Ministerstvem zahraničních věcí České republiky vydán zákaz cestovat do dané oblasti.

Od 16. 3. 2020 platí pro občany České republiky v souvislosti s krizovým opatřením vlády až na pár výjimek zákaz překročení hranic. Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit vždy, avšak pořadatel jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li zákazník svou povinnost. Pořadatelé zájezdů by tak měly v ideálním případě samy rušit zájezdy a zákazníkům vracet cenu zájezdů bez stornovacích poplatků.

Pokud nedošlo ke zrušení zájezdu ze strany cestovní kanceláře, může zájezd zrušit sám zákazník, a to dostoupením od smlouvy dle § 2535 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: „Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody.“ Zákazník má opět právo na vrácení ceny zájezdu bez storno poplatků, přestože není samozřejmě vyloučena možnost alternativního řešení (např. po domluvě s cestovní kanceláří posunout termín zájezdu či využít možnosti vystavení voucheru).

Na zájezdy, jež měly být uskutečněny před účinností krizového opatření zakazujícího přeshraniční vycestování, se právo na odstoupení od smlouvy za podmínek § 2535 občanského zákoníku bude s jistotou vztahovat, pouze pokud byla předmětná oblast uzavřena. Otázka je, jakým způsobem budou posuzována doporučení Ministerstva zahraničí do dané lokality necestovat, neboť ta nejsou právně závazným rozhodnutím. Bude tedy záležet na posouzení soudu, zda jsou taková doporučení dostačujícím důvodem pro bezplatné odstoupení od smlouvy.

Zájezd s odjezdem mimo Českou republiku

Je třeba dát pozor na zájezdy zakoupené u zahraničních cestovních kancelář, kde se místo odjezdu na dovolenou nenachází na našem území. Na ty se totiž ve většině případů nebude vztahovat právní řád České republiky, ale právo země, v níž má dané cestovní kancelář sídlo. V zemích Evropské unie však platí na základě Směrnice EP a Rady č. 2011/83/EU o právech spotřebitelů pro odstoupení od smlouvy o zájezdu z důvodu mimořádných okolností analogická pravidla jako v České republice. Přesto je vždy potřeba vzít v potaz různé faktory, které budou ovlivňovat možnost odstoupit od smlouvy, jako jsou například trasa cesty, destinace i samotné místo odjezdu na zájezd.

Zároveň je nutno mít a paměti, že zahraniční pořadatelé zájezdů nenesou odpovědnost, pokud zákazník nemůže odcestovat na místo odjezdu na dovolenou z důvodu mimořádných opatření učiněných vládou ČR – riziko takové cesty nese zákazník.

Letenky, jízdenky a ubytování koupené individuálně

  • Letenky

V případě letecké dopravy je pro refundaci zakoupených letenek nezbytné, aby byl let zrušen přímo ze strany letecké společnosti. Pak mají cestující právo na vrácení ceny letenky nebo je možné domluvit přesměrování letenek na náhradní letecký spoj. S druhou uvedenou situací souvisí právo cestujících na občerstvení či poskytnutí ubytování.

V této souvislosti je nutno zmínit, že výskyt koronaviru spadá pod mimořádné okolnosti mající za následek zproštění odpovědnosti dopravce. Cestujícímu tak nevzniká nárok na odškodnění (nařízení EP a Rady č. 261/2004 na základě něhož je možno požadovat finanční kompenzaci za zrušený let se tak na tuto situaci vztahovat nebude). Cestující však může po dopravci požadovat proplacení nákladů, které vznikly v souvislosti se zrušením letu ze strany dopravce na poslední chvíli (např. cesta na letiště).

Jestliže se let uskuteční a cestujícímu není umožněno vstoupit na palubu (např. z důvodu omezujících opatření jednotlivých států), může cestující požadovat přesměrování letu na termín po odpadnutí překážky.

Většina aerolinek v této době nabízí bezplatnou možnost přesunutí letenek na jiný termín či zrušení rezervací, je proto vhodné sledovat webové stránky jednotlivých dopravců.

  • Jízdenky

Cestující, jejichž vlakový či autobusový spoj se neuskutečnil, mají nárok na vrácení jízdného, který je možno uplatnit do 3 měsíců. Každopádně se opět doporučujeme informovat u daných společností.

  • Ubytování

Individuálně zakoupené ubytování v zahraničí se bude řídit právem státu, v němž se dané ubytování nachází. Opatření učiněná v rámci České republiky tak bohužel povětšinou nebudou relevantním důvodem, který by byl uplatnitelný pro odstoupení od smlouvy (a s tím souvisejícím navrácení uhrazených peněz). Vzhledem k současné situaci jsou však ze strany ubytovatelů i různých rezervačních serverů mnohdy pozměněné obvyklé podmínky související s ubytováním nebo jeho rezervací, je tak vhodné se vždy informovat přímo u konkrétního ubytovatele.

Současný stav je pro každého z nás zcela mimořádný a nutí nás řešit neobvyklé, neočekávané a mnohdy nepříjemné záležitosti. Na druhé straně je na všem potřeba hledat to dobré a s nastalou situací se pokusit vypořádat, co nejlépe to půjde. Neváhejte se nám proto ozvat na naši nově zřízenou bezplatnou linku, pokud potřebujete pomoci vyřešit jakýkoliv právní problém, který vám vznikl v souvislosti s koronavirem, jsme tu pro vás.

 

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

 

Mgr. Bc. Denisa Hirschová - Profilový obrázek
Mgr. Bc. Denisa Hirschová
advokát