Uživatelé telefonních stanic by již brzy neměli být kontaktováni ze strany poskytovatelů tzv. telemarketingové reklamy. Dne 1. ledna 2022 nabyla účinnosti novela zákona o elektronických komunikacích[1], podle které je každý, kdo shromažďuje osobní údaje účastníků k vytvoření seznamu, jehož účelem je vyhledávat možné budoucí obchodní kontakty, nově povinen zajistit předem souhlas každého s tím, že bude kontaktován za účelem reklamy/marketingové akce.

Za takový seznam osobních (kontaktních) údajů je považován i seznam vytvořený tzv. „náhodným generátorem“ telefonních čísel.

Seznamy nesmějí být použity ani pro účely přímého marketingu prostřednictvím automatických systémů volání bez lidské účasti, tedy tzv. „mluvících automatů.“

Kontaktovány tak budou moci být napříště pouze osoby, které předem vyslovily souhlas tím, že si přejí být kontaktovány s nabídkou produktů.

Předmětná novela zákona konstruuje tzv. vyvratitelnou domněnku, podle níž se má za to, že účastník (uživatel telefonní stanice) si uplynutím 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona nepřeje být kontaktován za účelem marketingu, pokud neudělil svůj výslovný souhlas.

Poskytovatel komunikační služby zároveň musí ve stejné lhůtě 6 měsíců informovat své účastníky o možnosti být nově kontaktován za účelem telemarketingu pouze s jejich předchozím souhlasem.

Vzhledem k výše uvedenému šestiměsíčnímu přechodnému období tak nová pravidla pro telefonický marketing jsou závazná od 1. července 2022.

Novela zákona opouští tzv. „opt out“ princip, tedy že kontaktován může být každý, kdo výslovně neuvedl, že si kontaktován být nepřeje, a zavádí opačný „opt in“ princip, tedy že kontaktován může být pouze ten, kdo s takovým kontaktem vysloví svůj souhlas.

Podle důvodové zprávy k novele zákona o elektronických komunikacích by měla nová právní úprava primárně přispět k tomu, aby účastníci nebyli obtěžování nevyžádanými voláními a mohli současně předem a výslovně vyjádřit svoji vůli být kontaktováni za účelem marketingu (nabídky zboží nebo služeb). Současně by tato právní úprava měla přispět ke stanovení jasnějších a férovějších pravidel pro sběr údajů a následné kontaktování osob za účelem marketingu na základě takto získaných údajů. Přechod z principu opt-out na princip opt-in přitom nic nemění na existujícím vztahu mezi podnikateli a zákazníky a respektuje jej, včetně oprávněného zájmu podnikatelů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), kteří v rámci komunikace se svými stávajícími zákazníky propagují své výrobky a služby.

 

Tuto novelu zákona o elektronických komunikacích lze považovat za krok správným směrem, neboť  si klade za cíl eliminovat nabízení produktů a služeb, pokud o ně zákazník nemá vyslovený zájem.

 

Podrobnosti o uvedené novele si můžete přečíst zde: https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=54296

 

 

 

[1] Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, provedený zákonem č. 374/2021 Sb.