Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále „ZESM“) je účinný teprve rok a již v brzké době můžeme očekávat jeho novelu. Vláda schválila dne 8. 6. 2022 návrh příslušné novely, jež má za cíl přizpůsobit se výtkám Evropské komise. Ta současnou právní úpravu označila za nesouladnou s příslušnou směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU (tzv. 5. AML směrnice). Evropská komise navíc změnou ZESM podmínila příležitost čerpat finance z Národního plánu obnovy, přičemž tlak na přijetí novely ZESM je poměrně výrazný, když žádost do programu lze podat nejpozději do konce září tohoto roku.

Zásadní změnou, ke které by mělo novelou dojít, je změna definice skutečného majitele. Nově bude skutečným majitelem každá fyzická osoba, která v konečném důsledku kontroluje či vlastní právnickou osobu nebo právní uspořádání a dojde tak vypuštění pojmů „koncový příjemce“ a „osoba s koncovým vlivem“.

Na základě této novely by tak skutečným majitelem v obchodní korporaci měla být každá fyzická osoba, která:

  • má přímý podíl nebo akcii nebo hlasovací práva, včetně akcie na doručitele, větší než 25 %,
  • má přímo nebo nepřímo právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 %,
  • může ovládat korporaci nebo korporace, které mají v dané korporaci samostatně nebo dohromady podíl nebo akcii, včetně akcie na doručitele, větší než 25 %, nebo
  • může kontrolovat korporaci jinými prostředky; kontrolou jsou mimo jiné kritéria stanovená v čl. 22 odst. 1 až 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU.

Vymezení skutečného majitele u fundací, svěřenských fondů, obecně prospěšných prací nebo ústavů (tj. jiných právních uspořádání) má být nově upraveno v § 6 ZESM. U těchto subjektů zůstane v platnosti, že skutečnými majiteli jsou osoby, u nichž pozice skutečného majitele vyplývá z jejich funkce (např. zakladatel, obmyšlený nebo správce). Dále však u těchto subjektů bude nutné zjišťovat, zda se u nich nevyskytuje osoba, která je v konečném důsledku může kontrolovat nebo vlastnit.

Novelou by také mělo dojít k rozšíření okruhu subjektů, u kterých v současnosti platí, že nemají skutečného majitele. Povinnost evidovat skutečného majitele by se tak nově měla vztahovat například i na okresní a národní komory, církve, odbory, politické strany nebo společenství vlastníků jednotek aj. Tyto subjekty by však měly být propisovány do evidence automaticky.

Pozitivně lze vnímat návrh novely týkající se prodloužení doby, ve které nejsou sistována hlasovací práva z původních 15 na 30 dnů. Dle toho se na skutečného majitele, jehož postavení vzniklo 30 dnů přede dnem rozhodování jediného společníka nebo nejvyššího orgánu neuplatní zákaz výkonu hlasovacích práv. Současný stav koliduje s ustanovením § 26 odst. 3 ZSEM, podle nějž může kdokoliv, kdo osvědčí právní zájem podat návrh po 15 dnech na zápis do evidence, pokud tak obchodní korporace neučiní sama. Může tak za určitých okolností docházet k situacím, kdy společník, který se stal skutečným majitelem těsně před konáním valné hromady, nemohl vykonávat svá hlasovací práva.

Novela dále zavadí několik změn spíše technického či formulačního charakteru, nicméně proces samotné registrace nebo sankcí zůstává v zásadě v původním znění.

Závěr

Po nabytí účinnosti připravované novely ZESM již budeme používat pouze pojem „skutečný majitel“ a nikoliv rozlišovat koncového příjemce a osobu s koncovým vlivem. Subjekty budou povinny obecně přezkoumat, zda je zápis v evidenci skutečných majitelů v souladu s novelizovaným zněním zákona. Novela však předpokládá pro stávající evidující osoby osvobození od soudních poplatků za účelem provedení zápisu v evidenci skutečných majitelů, tak aby odpovídal účinnému znění zákona. V případě, jakýchkoliv souvisejících dotazů jsme plně připraveni Vám pomoci, ať s posouzením, zda se na Vaši situaci novela vztahuje či případně se samotným zápisem do evidence skutečných majitelů, proto se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.