Poslanecká sněmovna schválila dne 18. 6. 2021 návrh novely Listiny základních práv a svobod (dále jen „Novela“),[1] do které by mělo být zakotveno výslovné právo na obranu proti útoku na život, a to i se zbraní. Návrh nyní míří do Senátu.

Novela rozšiřuje ustanovení čl. 6 Listiny základních práv a svobod, konkrétně pak stávající odst. 4, který by měl pro příště znít následovně:

„Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné. Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon.“

Cílem přeložené Novely je v zásadě toliko symbolické povýšení práva na obranu se zbraní na ústavněprávní úroveň. Ve své podstatě se totiž jedná o deklarování práva, které je již ve své základní podobě dlouhodobě zakotveno v tr. zákoníku, a to konkrétně v jeho ustanovení § 29 Nutná obrana a § 32 Oprávněné použití zbraně.[2]

Jak vyplývá z komentáře k dotčenému § 29 tr. zákoníku, tak naplnění podmínek nutné obrany podle tohoto ustanovení je třeba vždy zvažovat z hlediska konkrétních okolností případu, a to dokonce bez ohledu na legálnost či nelegálnost držení prostředku k obraně použitého, neboť je třeba zvažovat, zda obránce odvracel přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákoníkem, a zda nebyla obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Z toho vyplývá, že otázka způsobu získání prostředku použitého k obraně není z hlediska podmínek nutné obrany významná.[3] Stejně tak je lhostejno, zda osoba při odvracení přímo hrozícího nebo trvajícího útoku použije střelné či jiné zbraně, pokud budou zároveň splněny všechny zákonné podmínky pro nutnou obranu a nedojde tak k nežádoucímu excesu.

Není tedy sporu o tom, že Novela pouze akcentuje právo, které je již legislativně upraveno a hojně doplněno soudní judikaturou. Přesto však má značný význam, neboť se jejím prostřednictvím do ústavního pořádku symbolicky vkládá zásada, že každý má za zákonem daných podmínek právo aktivně a efektivně bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní v ruce.

JUDr. Josef Sklenička


[2] K použití zbraně v režimu oprávnění policistů kupř. v ust. § 56 a násl. zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR.

[3]  Viz Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012,409 – 410 s.

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

JUDr. Josef Sklenička, Ph.D. - Profilový obrázek
JUDr. Josef Sklenička, Ph.D.