Uzavírání smluv mezi nepřítomnými osobami  má formalizovaná pravidla – nabídka, přijetí nabídky a zpráva o tom navrhovateli. Pokud máte v ruce sice oboustranně podepsanou smlouvu, ale druhá strana sporu namítá, že se jí nevrátilo jedno podepsané paré, tedy smlouva uzavřena nebyla, můžete se ocitnout v důkazní nouzi a jinak jasný spor prohrát. Obdobnou záležitostí se zabýval Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 3382/2020 ze dne 19. 5. 2021, kde právní řešení sporu nakonec ovlivnila běžná doložka ve smlouvě.

V tomto sporu šlo o to, že žalobkyně (zaměstnavatel) připravila dohodu o zvýšení kvalifikace, kterou předložila (bez svého podpisu) žalovanému (zaměstnanci), který dohodu podepsal a doručil zpět žalobkyni, která následně dohodu též podepsala. Avšak žalovaný před soudem rozporoval uzavření dohody z důvodu, že mu nebyla doručena dohoda podepsaná oběma smluvními stranami, a tedy, že nedošlo k jejímu uzavření. Dle § 1745 občanského zákoníku totiž platí, že „Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabylo účinnosti, tj. okamžikem, kdy došlo navrhovateli“. Nestačí tedy smlouvu podpisem přijmout, je nutné ji podepsanou doručit zpět navrhovateli. Pokud si ovšem strany neujednají jinak. Smlouva však obsahovala ujednání, že „platnost a účinnost této smlouvy nastává ke dni podpisu smlouvy oběma stranami“.

Nejvyšší soud došel vzhledem k uvedené doložce k závěru, že pokud žalobkyně připojila svůj podpis k návrhu dohody „v době přiměřené povaze této dohody – by nebylo možné než uzavřít, že se žalovaný a žalobkyně dohodli na tom, že návrh na uzavření kvalifikační dohody (podepsaný jednou smluvní stranou, v projednávané věci žalovaným jako zaměstnancem) je účinně přijat druhou smluvní stranou (v projednávané věci žalobkyní jako zaměstnavatelem) k okamžiku, kdy oblát (žalobkyně) návrh dohody podepíše, aniž by bylo nezbytné, aby akceptaci (vyjádření souhlasu s návrhem) doručil navrhovateli (žalovanému).

Obyčejná a obvyklá smluvní doložka „platnost a účinnost této smlouvy nastává ke dni podpisu smlouvy oběma stranami“ tak zvrátila výsledek sporu, když Nejvyšší soud zaujal ve věci jiný názor, než soud odvolací. Doporučujeme se tedy přidržet obvyklých smluvních doložek, i když jejich význam nemusí být vždy zjevný na první pohled. Jednou Vám mohou vyhrát soud.