V praxi se někdy setkávám s názory povinných rodičů, kteří se domnívají, že dosažením zletilosti dítěte pozbývá účinnosti exekuční titul, jímž jim bylo dříve výživné přiznáno. Z toho někteří dále mylně dovozují, že jejich povinnost hradit výživné zaniká a pro příště musí již zletilí potomci samostatně podávat nové návrhy, aby soudy o jejich nároku na výživné znovu rozhodovaly. Těmto otázkám se nedávno věnoval také Nejvyšší soud.

Nejvyšší soud se ve svém usnesení ze dne 20. 7. 2021, sp. zn. 20 Cdo 1743/2021 mimo jiné zabýval námitkou povinného, že exekuční titul nemůže být od nabytí zletilosti oprávněného titulem pro přiznání výživného, protože byl vynesen jako výsledek předcházejícího nesporného řízení ještě v době, kdy bylo oprávněné dítě nezletilé.

K tomu Nejvyšší soud uvedl, že trvání vyživovací povinnosti rodičů k dětem se váže na dobu, do které děti nejsou samy schopny se živit, tudíž rozhodnutí (popřípadě dohody) o úpravě výživného pro nezletilé dítě účinnosti po dosažení zletilosti oprávněného dítěte nepozbývají. Dovolací soud dále konstatoval, že tyto výše uvedené závěry, přijaté ještě za účinnosti zákona č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, jsou platné i za účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kdy je trvání vyživovací povinnosti rodičů k dětem stále vázáno na dobu, do které děti nejsou schopny samy sebe živit.

V dotčené věci tak Nejvyšší soud uzavřel, že jelikož vyživovací povinnost k oprávněné dosud nezanikla a v mezidobí nebylo vydáno jiné rozhodnutí upravující výši výživného, dovolací soud se neztotožňuje s názorem povinného, že exekuční titul pozbyl účinnosti dnem dosažení zletilosti oprávněné, nýbrž setrvává na svém závěru, že rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě nepozbývá účinnosti po dosažení zletilosti oprávněného dítěte, a na jeho základě lze vést nadále exekuční řízení.

Z výše uvedeného vyplývá, že i podle o. z. jsou hlavními předpoklady pro vznik a trvání vyživovací povinnosti rodičů k dětem příbuzenský vztah a neschopnost se samostatně živit, tudíž rozhodnutí o výši výživného má toliko deklaratorní charakter.

JUDr. Josef Sklenička, Ph. D.

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

JUDr. Josef Sklenička, Ph.D. - Profilový obrázek
JUDr. Josef Sklenička, Ph.D.