Aktuální nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 78/19 ze dne 24. 1. 2020 potvrdil, že i bagatelní spor, proti jehož rozhodnutí se nelze odvolat, může mít relevanci pro další rozhodovací praxi soudů. 

Stěžovatel si u vedlejší účastnice sporu e-mailem objednal jazykovou korekturu své diplomové práce. S výsledkem, který obdržel od vedlejší účastnice, nebyl spokojen, jelikož korektura nebyla provedena řádně. V důsledku toho stěžovatel vady reklamoval a vedlejší účastnice mu poskytla slevu. Stěžovatel se nicméně rozhodl od smlouvy odstoupit, aniž by kupní cenu uhradil. 

Vedlejší účastnice se obrátila na Okresní soud v Kladně a žalobou se domáhala zaplacení částky 2 399 Kč s příslušenstvím. Soud žalobě vyhověl s odůvodněním, že není logicky možné od smlouvy odstoupit, když si strany vzájemné plnění nemohou vrátit. Situaci přirovnal ke snědenému dortu, který již nelze „vrátit“. Proti tomuto rozhodnutí nebylo přípustné odvolání, protože šlo o tzv. bagatelní spor, jehož předmětem bylo peněžité plnění nepřevyšující 10 000 Kč. 

Stěžovatel se proto rozhodl podat ústavní stížnost. Ústavní soud zpravidla nerozhoduje v bagatelních sporech, neboť dle jeho názoru již samotná bagatelní částka postrádá ústavněprávní rozměr. Výjimkou je případ, kdy se „věc z hlediska ústavnosti jeví natolik významná, že určitým způsobem „přesahuje“ kauzu samotnou“ . Tento aspekt zde Ústavní soud spatřil v důležitosti ústavněprávního rozměru ochrany spotřebitele. 

Mezi stěžovatelem a vedlejší účastnicí byla uzavřena smlouva na dálku, tzv. distanční smlouva. Klíčovým nástrojem institutu ochrany spotřebitele je právo spotřebitele odstoupit od smlouvy o poskytování služeb ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření distanční smlouvy. Jestliže podnikatel poskytl službu před uplynutím této lhůty, právní úprava vylučuje možnost spotřebitele od smlouvy odstoupit pouze tehdy, dal-li spotřebitel k plnění před uplynutím lhůty výslovný souhlas a poučil-li ho podnikatel o následné nemožnosti odstoupení od smlouvy. Ústavní soud proto stěžovateli vyhověl a v tomhle duchu uzavřel svou argumentaci: „Nejsou-li splněny podmínky, může spotřebitel odstoupit od smlouvy i poté, co mu byla poskytnuta služba či dodán digitální obsah.“ 

Monika Slováková

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“