V předchozím článku jsme se zaměřili na změny, které přinese novela exekučního řádu pro věřitele. Jaké další změny novela zavádí, se dozvíte níže.

Novela exekučního řádu, zákon č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, byl dne 30. 7. 2021 vyhlášen ve sbírce zákonů. Až na výjimky nabyde účinnosti od 1. 1. 2022.

Změna významná pro dlužníky se týká exekucí prováděných prodejem movitých věcí. Exekutor nově odloží provedení exekuce prodejem movitých věcí za předpokladu, kdy je proti povinnému vedena exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů, a povinný oznámí exekutorovi, že bude na úhradu pohledávky zasílat měsíčně peněžní prostředky ve výši druhé třetiny zbytku čisté mzdy, nejméně však částku 1.500,- Kč. Uvedenou částku bude povinný zasílat na zvláštní účet exekutora.

Dále je nově upravena mobiliární exekuce vedená proti starobním či invalidním důchodcům, či u dluhů, které vznikly před dosažením 18 let věku povinného. Exekuce prodejem movitých věcí se nově může u těchto osob týkat pouze věcí, které jsou ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění manželů povinného a jeho manžela, přičemž jejich počet a hodnota neodpovídá obvyklým majetkovým poměrům. Je zřejmé, že dané ustanovení směřuje na provedení exekuce prodejem luxusních movitých věcí, nikoliv běžného vybavení domácnosti.

Další změnou je možnost zastavení exekucí z minulosti, ve kterých je oprávněným stát, či orgán státní správy či veřejná instituce. Zde postačí, aby povinný uhradil do tří (3) měsíců od účinnosti zákona neuhrazenou jistinu vymáhanou v exekučním řízení, a dále částku ve výši 750,- Kč zvýšenou o daň z přidané hodnoty na náklady exekučního řízení. Exekutor v takovém případě, po splnění podmínek, zastaví exekuční řízení i bez návrhu.

Změny přináší novela též pro zaměstnavatele povinných. Plátce mzdy bude mít vůči povinnému nárok na paušálně stanovenou náhradu nákladů vzniklých v měsíci, v němž byly prováděny srážky ze mzdy povinného. Náhradu nákladů hradí povinný. V případě provádění srážek ze mzdy na úhradu více pohledávek proti povinnému, bude plátci mzdy náležet náhrada pouze jednou.

Novela dále přináší další změny, jako je například povinnost exekutora nahrávat telefonní hovory týkající se vedených exekučních řízení a tyto uschovávat ve spise, či informační povinnost plátce mzdy na žádost exekutora. Údaje vyžádané exekutorem bude plátce mzdy povinen sdělit na stanoveném formuláři, jehož náležitosti budou určeny vyhláškou.

Závěrem uvádím, že velmi diskutovaná změna týkající se zavedení místní příslušnosti exekutorů, jejíž zakotvení je diskutováno velice dlouho, nakonec schválena a přijata nebyla. Ohledně zavedení místní příslušnosti exekutorů panují různé právní názory, přičemž například většina exekutorů se zavedením teritoriality nesouhlasí.

Mgr. Dominika Matoušová

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“