Pojem stalking neboli nežádoucí sledování bývá často skloňován v souvislosti s nevyžádanými kontakty ze strany bývalého partnera (bývalé partnerky) anebo obdivovatele/obdivovatelky. Tento pojem není zákonem výslovně definován. Z odborné literatury vyplývá, že: „stalking je obecně charakterizován jako úmyslné pronásledování a obtěžování jiné osoby, které snižuje kvalitu jejího života a vyvolává u ní obavu o její bezpečí nebo bezpečí jejích blízkých.“ (srov. BEDNÁŘ, Miroslav. Stalking – nebezpečné pronásledování. Právní rozhledy, 2014, č. 20, s. 698-702).

Znaky stalkingu naplňuje dlouhodobé jednání, kdy se má za to, že takové jednání musí zahrnovat více než 10 jednotlivých útoků a trvat alespoň po dobu 4 týdnů (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2017, sp. zn. 3 Tdo 1625/2016).

Jak uzavřela opakovaně judikatura, formy takového pronásledování a obtěžování mohou mít různé projevy, různou intenzitu. Zpravidla se bude jednat např. o fyzické obtěžování, vyhledávání poškozeného v místě bydliště či pracoviště, jeho sledování, ale i o kontaktování prostřednictvím SMS zpráv, dopisů, e-mailu apod. (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2016, sp. zn. 6 Tdo 363/2016). Zejména poslední forma obtěžování je v dnešní společnosti velmi aktuální. Nezřídka se stává, že pronásledovatel zašle své oběti několik desítek zpráv denně, kdy ke kontaktu zpravidla využije více platforem (sms zprávy, e-mail, sociální sítě). Obětí se mohou stát i osoba, se kterou se pronásledovatel osobně nezná (typicky celebrity, do kterých se zamiluje jejich fanoušek).

Jak se může oběť například proti nežádoucímu obtěžování bránit?

Nejrychlejším prostředkem obrany je návrh na vydání předběžného opatření podle § 400 a násl. zákona o zvláštních řízeních soudních. O takovém návrhu musí soud rozhodnout do 48 hodin, přičemž se oběť může domáhat, aby se pronásledovatel zdržel setkávání s obětí nebo aby se zdržel nežádoucího sledování a obtěžování oběti jakýmkoliv způsobem (tedy i obtěžování častým kontaktováním).

Pokud jednání pronásledovatele vzbuzuje u oběti důvodnou obavu o život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jí blízkých, může se obrátit na orgány činné v trestním řízení s oznámením o tom, že se stala obětí trestného činu nebezpečného pronásledování podle § 354 trestního zákoníku.

V neposlední řadě se lze domáhat ochrany prostřednictvím oznámení o možném spáchání přestupku proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. zákona o některých přestupcích (na policejní služebně či obecním úřadu).

Rozdíl mezi trestným činem a přestupkem spočívá nejen v intenzitě jednání, ale zejména v subjektivním pocitu ohrožení poškozené osoby.

 

Neváhejte se na nás obrátit, pokud jste se stali obětí výše popsaného jednání. Rádi Vám v této nelehké situaci pomůžeme!

Mgr. Sabina Čamdžicová

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“