Podnikatelský záměr se ne vždy vydaří, v takovou chvíli je nutné intenzivně jednat s věřiteli. Bez dohody s nimi ale čekal firmy až do teď téměř jistý úpadek. Nový zákon schválený vládou by podnikatelům umožnil situace řešit dopředu skrze institut preventivní restrukturalizace.

Vláda dne 18. 1. 2023 schválila návrh zákona o preventivní restrukturalizaci, který představuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023 ze dne 20. června 2019. Pokud zákon úspěšně projde celým legislativním procesem, budou moct podnikatelé využívat nového postupu k předcházení úpadku.

V současné době neexistuje pro podnikatele institut, který by upravoval postup za situace, kdy podnikatel má již finanční obtíže, ale nenachází se ještě v úpadku. V rámci mimosoudních dohod
se nabízí možnost pokusit se dohodnout se svými věřiteli. Český právní řád ale nemá upravený postup, který by směřoval k předejití úpadku a umožnil zahájit ozdravný proces za situace, kdy se s věřiteli podnikatel nedohodne. Podnikatelé tak často úpadku nezabrání a ocitnou se v insolvenčním řízení
se vší negativní publicitou.

Tuto mezeru v právním řádu by měl vyplnit právě institut preventivní restrukturalizace. Zatímco insolvenční řízení cílí na faktický úpadek podnikatele, preventivní restrukturalizace se úpadku bude snažit předejít.

Preventivní restrukturalizace si v mnohém bude podobna s reorganizací probíhající v rámci insolvenčního řízení. Obdobu můžeme spatřovat v tom, že v rámci preventivní restrukturalizace podnikatel vytvoří restrukturalizační plán na základě sanačního projektu, v němž vyhodnotí dosavadní výsledky svého podnikání společně s rozborem příčin nastalých finančních potíží a předloží návrh řešení.[1] Samotný restrukturalizační plán obsahuje obdobné náležitosti jako reorganizační plán, stejně tak restrukturalizační opatření, spočívající zejména v restrukturalizaci majetku, dluhů, či vlastního kapitálu,[2] jsou si podobná s reorganizačními opatření. Za pomyslnou hranici mezi instituty můžeme spatřovat stav bezprostředně hrozícího úpadku – jedná se o nejzazší moment pro zahájení preventivní restrukturalizace, nebo o nejranější moment insolvenčního řízení.[3]

Přesto že jsi jsou instituty velmi podobné, je zde i řada významných rozdílů:

  • Preventivní restrukturalizace se snaží úpadku předejít. Cílem preventivní restrukturalizace
    je vyřešit odvratitelné potíže a přejít tím úpadku. Preventivní restrukturalizace nevylučuje,
    že i hluboké hospodářské problémy mohou vyplývat z relativně jednoduchých příčin a mohou mít jednoduché řešení.[4]
  • Méně formální řízení. Preventivní restrukturalizace se zahajuje dojitím písemné výzvy k zahájení jednání o restrukturalizačním plánu dotčeným stranám. Dojde-li ke konsenzu s dotčenými stranami, není zapotřebí ingerence restrukturalizačního soudu.[5]
  • Restrukturalizační rejstřík. Do doby zveřejnění první písemnosti v příslušném restrukturalizačním řízení budou údaje o probíhajícím restrukturalizačním řízení v restrukturalizačním rejstříku neveřejné. V restrukturalizačním rejstříku se nebude zveřejňovat sanační projekt a restrukturalizační plán, dále pak písemnosti podléhající utajení, ani písemnosti, jejichž zveřejnění by mohlo zmařit účel preventivní restrukturalizace.[6] To bude pro podnikatele znamenat omezení negativní publicity, která je s insolvenčním řízení spojena.
  • Zachování práva nakládat s majetkem. Po dobu preventivní restrukturalizace se podnikateli zachová právo nakládat se svým jměním, ledaže zákon nebo předběžné opatření stanoví jinak. Stejně tak bude podnikatel povinen zdržet se nakládání se svým jměním v případě vyhlášení všeobecného moratoria, které se ale rovněž vyhlašuje na základě návrhu, který soud schválí.
    A priori ale nebude podnikatel omezen v nakládání se svým jměním.[7]

Preventivní restrukturalizace bude tak i přes blízký vztah k insolvenčnímu řízení zcela novým institutem, který nebude tolik spojen s negativní publicitou a stigmatem a umožní podnikatelům efektivněji řešit finanční obtíže. 

 

[1] § 9 odst. 1 návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci
[2] § 18 návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci
[3] Důvodová zpráva k návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci, bod. 3
[4] Důvodová zpráva k návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci, bod. 3
[5] § 6 návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci
[6] § 131 a násl. návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci
[7] § 8 ve spojení s § 76 a násl. návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci