Jednou z výhod členství České republiky v Evropské unii je možnost čerpat dotace z unijního rozpočtu. Dotací se rozumí finanční prostředky, které jsou poskytnuty na stanovený účel, jejich příjemci jsou fyzické či právnické osoby a tyto prostředky jsou nevratné. K získání dotace je nutno splnit předem stanovené podmínky, jejichž splnění posuzují jednotlivá ministerstva. 

Kontrolu nad udělováním dotací a jejich správným užíváním vykonávají nejen česká ministerstva, ale oprávnění je svěřeno prostřednictvím nařízení č. 1083/2006 ze dne 11.7. 2006 a č. 1303/2013 ze dne 17. 12. 2013 i Evropské komisi. Úředníci nebo pověření zástupci Komise, které tvoří expertní skupiny, mohou provádět audity nebo kontroly a na základě řádného zplnomocnění mají přístup ke všem potřebným záznamům a dokladům týkajících se operací podporovaných z evropského rozpočtu. 

Udělování dotací musí být v souladu s vnitrostátními i evropskými právními předpisy. Za účelem ochrany finančních zájmů Unie provádějí členské státy předběžné a následné kontroly řádné implementace zákonného postupu udělování dotací a jeho dodržování. Jako kontrolní orgán členských států působí Komise EU, které dává pravomoc v rámci posouzení rizik a kontroly správného zavedení řídících a kontrolních systémů a samotné úpravy udělování dotací členským státem provádět auditní činnost přímo na místě, na základě které vydá auditní zprávu. Cíle auditní zprávy jsou zejména již zmíněna funkčnost a efektivita řídicích a kontrolních systémů v členských státech, efektivita operací při rozdělování dotací posouzení důkazů, které mohou poukazovat na ovlivnění procesu přiznání dotací nebo ovlivnění vnitrostátní kontroly. Tato zpráva ale není rozhodnutím a pro Českou republiku závazná a neplynou z ní žádné sankce či povinnosti. Neoprávněnost vyplacených prostředků byla kontrolována v souvislosti s porušením nařízení č. 2018/1046 ze dne 18. 6. 2018 o střetu zájmů a vnitrostátního zákona o střetu zájmů. Střet zájmů zákon definuje jako jednání veřejného funkcionáře, při kterém mohou jeho osobní zájmy ovlivnit výkon jeho funkce. Veřejný funkcionář dále nesmí mimo jiné využít svého postavení nebo pravomoci k získání majetkového prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu. Pro pojem veřejný funkcionář zákon uvádí taxativní výčet funkcí, mezi nimiž je i poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a člen vlády. Podle neoficiálních překladů tedy z auditní zprávy vyplývá, že se předseda vlády podílí na realizaci unijního rozpočtu a současně má ekonomický zájem na úspěchu holdingu Agrofert, který dotace z rozpočtu přijímá. Lze zde proto spatřovat ohrožení nezávislosti při výkonu veřejné funkce a tudíž i střet zájmů. Na oficiální překlad zprávy si ale ještě musíme počkat. 

Poté, co dorazí oficiální český překlad má Česká republika 2 měsíce na to, aby Komisi poslala své připomínky, argumenty a důkazy. Pokud tyto Komise nepřijme, budou probíhat rozsáhla jednání. Až po tomto řízení může Komise vydat rozhodnutí, ve kterém rozhodne o vrácení dotací, a to buď částečně, v plném rozsahu, nebo o jejich oprávněnosti a pozastavení vyplácení v budoucnu. Komise není při svém rozhodování zprávou o auditu vázána, ale již nyní je z předešlých případů patrné, že není nijak zvlášť ochotná své stanovisko měnit. 
S největší pravděpodobností rozhodne podle nařízení č. 1083/2006 ze dne 11. 7. 2006 o finanční opravě spočívající v navrácení neoprávněně vyplacených dotací členským státem, který při jejich vyplacení pochybil. Přestože by potom musela peníze vrátit přímo Česká republika, výše uvedené nařízení umožňuje, aby to mohla požadovat po příslušných společnostech holdingu nazpět. Výsledný dopad na Českou republiku tedy bude záležet hlavně na tom, zda Komise tento následný krok učiní. Tato kauza může mít i dopad na pozici českých diplomatů v Bruselu, a to například při vyjednávání nových finančních rámců či zemědělských dotací. 

V současnosti nezbývá než čekat na rozhodnutí a doufat, že tato kauza bude mít co nejmenší dopad na státní kasu.

JUDr. Jakub Šefrna, Kateřina Kopková, Dominik Hoda

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Rádi vás provedeme
problematikou práva