Spisovatel a překladatel Jiří Zdeněk Novák je obecně znám jako autor překladu díla klasického irského dramatika Oscara Wildea s názvem „Jak je důležité míti Filipa“, přičemž Adam Novák je dědicem a spolunositelem autorských práv po již zemřelém Novákovi.

V roce 2012 toto dílo v upraveném českém znění, ale pod původním, již zmiňovaným názvem uvedl překladatel Pavel Dominik, a to jednak prostřednictvím internetových stránek, jednak v rámci inscenace divadelní hry v Národním divadle moravskoslezském, a dále jako publikaci dostupnou v sítích knihkupectví. Název divadelní hry v původním anglickém znění obsahuje slovní hříčku, která je založena na shodné anglické výslovnosti adjektiva „earnest“ (česky vážný či seriózní) a jména hlavní postavy „Ernest“ (česky Arnošt), přičemž čeština takto pojatou slovní hříčku neumožňuje. J. Z. N. v roce 1949 jako první problém této anglické slovní hříčky vyřešil přejmenováním hlavní postavy na „Filipa“ a v názvu využil již existujícího českého idiomu „míti filipa“. Úprava jména hlavní postavy si vyžádala tomu odpovídající zásah přímo do textu hry, neboť obrat „míti filipa“ se významově nekryje s pojmem být vážný či seriózní, ale znamená být důvtipný, chytrý nebo umět si poradit. J. Z. N. tak byl prvním překladatelem, který tuto hru přeložil metodou tzv. funkční substituce. Tato metoda spočívá v tom, že překladatel nepřekládá každé slovo textu zvlášť, ale hledá funkční ekvivalent. V tomto případě se J. Z. N. snažil zachovat slovní hříčku a k tomu se snažil vybrat i příhodné jméno, které je jednak trochu zvláštní a jednak je spojováno s něčím pozitivním.

Do té doby byla v českých překladech zmiňované divadelní hry použita toliko metoda opisu. Ta spočívá v tom, že překladatel rezignuje na substituci, situaci v zásadě opíše a se slovní hříčkou nepracuje. Wildeova hra se tedy v Česku hrála pod názvem „Na čem záleží“ z roku 1905 anebo pod názvem „Můj přítel Bunbury“ vytvořeným v roce 1929.

Novák se žalobou domáhal po žalovaném Pavlu Dominikovi zdržení se užívání názvu českého překladu „Jak důležité je mít Filipa“ a užívání jména Filip a obratu „mít filipa“ v textu českého překladu literárního díla Oscara Wildea, v originále zvaného „The Importance of Being Earnest“, odstranění následků zásahu do práva, sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití a písemné omluvy.

Městský soud v Praze jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 30. 8. 2017, č. j. 37 C 114/2012-335, žalobě vyhověl. Soud dovodil, že název překladu „Jak je důležité míti Filipa“ a použití jména „Filip“ a obratu „míti filipa“ ve smyslu slovní hříčky v divadelní hře je autorským dílem a je chráněno proti neoprávněnému užití a podléhá souhlasu nositele práv. Pokud tedy žalovaný užil názvu díla v překladu „Jak důležité je míti Filipa“, neoprávněně zasáhl do autorských práv žalobce, jakožto právního nástupce původního překladatele. Soud nepřisvědčil žalovanému, že nemohl postupovat jiným způsobem, neboť existovaly již dva starší překlady uvedené divadelní hry, které byly přeloženy pod jinými názvy a do roku 1949 jméno „Filip“ a obrat ve smyslu slovní hříčky použity nebyly. Podle soudu prvního stupně jedinečnost přínosu Nováka spočívala v tvůrčí aplikaci slovní hříčky na řešení komplikovaného překladu názvu divadelní hry.

Žalovaný proti tomuto rozsudku podal odvolání. Vrchní soud v Praze následně vyhověl odvolání a rozhodnutí soudu prvního stupně zvrátil tak, že žalobu zamítl. Odvolací soud dospěl k závěru, podle něhož nelze názvu „Jak je důležité míti Filipa“, použitému poprvé Jiřím Zdeňkem Novákem, přiznat povahu díla ve smyslu § 2 odst. 1 autorského zákona, neboť zde schází podmínka jedinečnosti výsledku tvůrčí činnosti autora.

Proti rozsudku odvolacího soudu následně podal žalobce dovolání z důvodu, že se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, a že dosud nebyla v rozhodovací praxi dovolacího soudu vyřešena otázka „práva hmotného nebo procesního“ (podle obsahu otázka výkladu § 2 odst. 4 autorského zákona).

Nejvyšší soud dovolání žalobce rozsudkem sp. zn. 27 Cdo 2023/2019 ze dne 24.03.2021zamítl. V odůvodnění tohoto rozsudku se vypořádal s právní povahou překladu zmíněné kultovní divadelní hry a zároveň dovodil obecné závěry, které mohou být velice užitečné v jakýchkoliv dalších sporech z autorského práva týkajících se jazykových překladů a různých cizojazyčných názvů.

Podle Nejvyššího soudu skutečnost, že se překladateli podařilo plně pochopit význam celého díla a také reprodukovat nuance originálu ještě neznamená, že pojmové znaky autorského díla budou naplněny také v každé jednotlivé větě překladu. Ochrana autorských práv překladatele získaná pro celé dílo se tedy nutně nemusí projevit v každé jednotlivé pasáži textu při jeho individuálním zvážení. Rovněž je třeba vzít v úvahu, že příběh, myšlenková linie nebo konkrétní jazyková formulace původního díla nejsou okolnostmi, které poskytují překladu autorskou ochranu od samého počátku. Tato ochrana může vyplývat pouze z jazykového překladu daného originálu do cizího jazyka. I když existuje značná volnost pro vlastní tvůrčí práci překladatele s dílem jako celkem, při posuzování jednotlivých vět nebo částí vět již nemůže jít o uchopení celkového kontextu v původním jazyce, ale v konečném důsledku pouze o to, do jaké míry měl překladatel prostor pro svůj vlastní tvůrčí převod z jednoho jazyka do druhého pro konkrétní část textu a do jaké míry využil tento prostor způsobem relevantním z pohledu práva autorského.

Dovolací soud postavil najisto, že jménu „Filip“, které v Novákově překladu patří hlavní postavě, není možné přiznat samostatnou autorskoprávní ochranu již z toho důvodu, že se jedná o běžné jméno, které, užije-li se zcela nezávisle na překladu divadelní hry, nesplňuje legální pojmové znaky díla ve smyslu § 2 odst. 1 autorského zákona, a tím pádem zde chybí tvůrčí činnost překladatele. Obdobně není možné přiznat samostatnou autorskoprávní ochranu ani obratu „mít filipa“, neboť toto slovní spojení v překladu neužil Jiří Zdeněk Novák jako první, ale používalo se již dříve jako český idiom. Jedná se tak o volný prvek, který patří do „obecného fondu“ českého jazyka.

Klíčovou otázkou k posouzení v tomto případě je tedy, zda autorskoprávní ochraně podléhá název překladu „Jak je důležité mít Filipa“. Podle dovolacího osudu přitom není významné, zda je autorskoprávně chráněn rovněž původní název „The Importance of Being Earnest“, neboť to, zda překlad původního názvu splňuje legální pojmové znaky ve smyslu § 2 odst. 1 autorského zákona, je třeba posuzovat zcela samostatně, nezávisle na autorskoprávní ochraně názvu v původní verzi.

Podle Nejvyššího soudu původní překladatel Novák ani žalovaný Dominik neměli v překladu názvu divadelní hry možnost výběru. „Prostor pro tvůrčí svobodu ve smyslu autorskoprávním totiž nelze poměřovat ve vztahu k samotné myšlence, metodě, nápadu aj. (svoboda zvolit si myšlenku či metodu bude splněna téměř vždy, nejedná-li se např. o situaci, kdy překladatel „přeloží“ název díla tak, jak mu to určí nakladatel), ale až k vyjádření (realizaci) takové myšlenky či metody, nápadu aj. Je pravdou, že J. Z. N. a žalovaného mohlo napadnout přeložit divadelní hru jakkoliv a potud prostor pro tvůrčí svobodu měli, jakmile se ale rozhodli divadelní hru přeložit za pomoci metody funkční substituce, prostor pro tvůrčí svobodu (ve smyslu autorskoprávním) jim nezbyl žádný,“ uvedl soud.

Nejvyšší soud v odůvodnění zdůraznil, že z právního hlediska není podstatné, nakolik je překlad názvu divadelní hry povedený a objevný. Své rozhodnutí uzavírá argumentem, který může sloužit jako vodítko při posouzení některých otázek z autorského práva i do budoucna: „Stejně jako vědec může vymyslet vzorec, který stovky let před ním nikdo jiný nevymyslel, může rovněž překladatele napadnout, jakým způsobem přeložit určitý výraz, na který před ním nikdo jiný nepřišel. To ovšem neznamená, že by v obou případech stejného výsledku (řešení) nemohl dosáhnout někdo jiný, použil-li by stejný postup.“

Mgr. Filip Mamrilla 

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“