Ministr spravedlnosti Pavel Blažek oznámil začátkem dubna 2024, že bylo ukončeno meziresortní připomínkové řízení k legislativnímu návrhu novely občanského zákona v části týkající se rozvodů manželství. Nyní je na řadě vláda, aby návrh projednala, schválila a poslala do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Základní zásady reformy rozvodů spočívají ve:

  1. zrušení požadavku na zjišťování příčin rozvratu manželství
  2. sloučení řízení rozvodového a opatrovnického, což umožní účastníkům absolvovat pouze jedno soudní řízení
  3. snížení soudního poplatku v případě dohodnutého rozvodu

Vývoj úpravy rozvodu po roce 1990

Do doby přijetí nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2014,

v souvislosti se změnou politických poměrů v České Republice, platil ohledně této problematiky zákon o rodině č. 94/1963 Sb. (dále ZR) s úpravami přijatými nutně po roce 1990. Zásadní změna rozvodů a související péče o nezletilé děti přišla až v roce 1998 s přijetím zákona č. 91/1998 Sb. doplňujícího zákon o rodině z roku 1964, i když bylo uznáváno v důvodové zprávě k této novele, že zákon je stále funkční a moderní. V mezidobí let 1990 – 1998 soudní judikatura upravila výklad potřebných zákonných ustanovení v oblasti výživného a rozvodu.

Nakonec bylo přistoupeno, z ne zcela jasných důvodů, k přijetí novely č. 91/1998 Sb. ohledně možností rozšíření rozvodových důvodů a posílení ochrany nezl. dětí. Byl zakotven základní pojmový znak manželství, že jde o vztah mezi dvěma osobami různého pohlaví. Zůstala zachována dvojí forma sňatku tj. občanského i církevního. Byl samozřejmě zrušen § 23 ZR o vlivu státních orgánů na manželství. V § 24 ZR bylo upraveno nové pojetí hmotněprávní podmínky rozvodu, že nelze očekávat obnovení manželského soužití.

Jako novinka byla přijata procesní úprava týkající se rozvodu s nezletilými dětmi. Oddělení tzv. opatrovnického řízení o svěření dítěte do výchovy jednoho z rodičů a stanovení vyživovací povinnosti druhého z rodičů mělo zajistit jejich zvýšenou odpovědnost.  Tento moment měl být posílen tím, že se předpokládalo, že opatrovnický soudce měl mít případně více informací z předchozích řízení týkajících se dítěte a možná by o jeho poměrech rozhodoval I po rozvodu.

Domnívám se, že nebyl úplně domyšlen jiný aspekt takovéto úpravy řízení. Rozvádějící se rodičem museli nejméně dvakrát k soudními jednání, i když byli na poměrech dítěte a dalších podmínkách rozvodu domluveni (majetek, bydlení).

Byl sice přijat nový § 24a ZR umožňující tzv. zkrácený rozvod pokud jsou účastníci manželi nejméně jeden rok a šest měsíců spolu nežijí a předloží soudu pravomocné rozhodnutí opatrovnického soudu o poměrech dětí, dále dohodu o vypořádání majetku a o bydlení, případně i o výživném mezi nimi. Soud sice v takovém případ nezjišťuje příčiny rozvratu, ale účastníci museli stejně k opatrovnickému soudu. Potud je navrhovaná novel pokrokem.[i]

Pan ministr spravedlnosti Pavel Blažek v září 2023 oznámil, že rozeslal do připomínkového řízení legislativní návrh novely občanského zákoníku týkající se konsensuálního řešení rodičovských konfliktů směřující ke zjednodušení a zrychlení rozvodu manželství a úpravy poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu. Ke dni 4. 4. 2024 bylo oznámeno ministerstvem spravedlnosti, že řízení bylo ukončeno a návrh projedná vláda. Tento krok je navíc spojován se zlevněním řízení o nižší soudní poplatek a jeho přenesením do přátelštější roviny.

Návrh na nezjišťování příčin rozvratu lze asi považovat za pozitivní. Účastníci často upravují svá sdělení soudu nebo uvádějí část pravdy a soud stejně nemá možnost se dobrat skutečného stavu. Výjimkou by měla být situace, kdy jeden z manželů nesouhlasí s rozvodem z jakýchkoliv důvodů. Jsou účastníci, kteří pouze nechtějí patřit mezi rozvedené, neboť by to v každém případě byla nehoda i na jeho straně.

Soudy zajisté opětovné sloučení řízení opatrovnického s rozvodovým přivítají. Odpadne jim jedna zbytečná agenda a s tím spojená administrativní práce spojená s nařizováním jednání, obesíláním účastníků a vyhotovováním a rozesíláním rozhodnutí.

Navržené zjednodušení a urychlení rozvodů odpovídá dnešní atmosféře ve společnosti, kdy je institut manželství zlehčován. Alespoň odpadnou myšlenky na rozvádění před notářem či na matrice. Je ale otázkou, zda předpokládaná novela nepodpoří lehkomyslný přístup k manželství. Tento pojem byl zakotven již v zákoně o rodině č. 94/1963 Sb. a soud se ním musel vyrovnávat. Myslím, že budoucímu rychlému rozvodu, zejména s nezletilými dětmi, by mělo předcházet projednání takového kroku s odborníkem na mezilidské a zejména manželské vztahy. Je jednoduché říci, tak se rozvedeme, nevyšlo nám to. Manželství se neuzavírá na zkoušku.

Doufám, že budoucí nová úprava nebude v krátké době podrobena opět kritice, například proto, že přinesla nárůst přátelských rozvodů a tudíž nestabilitu do společnosti. Úprava institutu manželství zakončeného rozvodem a rozhodováním o svěřování dětí jednomu z rodičů vydržela od roku 1964 do roku 1998, t.j. 34 let. Následná, která má být z části zrušena 26 let. Snad se společnost nebude vyvíjet takovým tempem, aby za ještě kratší dobu musela zjednodušovat pravidla manželského soužití a vracet se k již údajně překonané právní úpravě.

Občanský zákoník v podobě, v níž byl přijat, by měl být tak základní normou, jako byl Všeobecný občanský zákoník z roku 1811 platný v českých zemích až do 1. 1. 1950.


[i] Informace částečně čerpány z portálu Justice.cz