Od 12. července 2023 je účinné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh (dále jen „Nařízení“), jehož cílem je regulace rušivých účinků finančních subvencí poskytovaných třetími zeměmi společnostem, jež vyvíjejí hospodářskou činnost v EU. Zadavatelé musejí tedy plnit povinnosti dle Nařízení již nyní, ale níže popsaná notifikační povinnost účastníků začne platit až od 12. října 2023. Text nařízení je dostupný zde

Nařízení dopadá na veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou minimálně ve výši 250 milionů eur bez DPH a na veřejné zakázky rozdělené na části s předpokládanou hodnotou vyšší než 250 milionů eur bez DPH, kdy hodnota příslušné části nebo souhrnná hodnota všech částí, do kterých účastník podává nabídku, je rovna nebo vyšší než 125 milionů eur bez DPH.[1]

Překračuje-li veřejná zakázka výše uvedené prahové hodnoty, předkládají účastníci společně s žádostí o účast a/nebo s nabídkou oznámení či prohlášení. Oznámení předkládá účastník, pokud je hodnota jím obdržených zahraničních subvencí za poslední 3 roky rovna nebo vyšší než 4 miliony eur. Je-li hodnota nižší, předkládá účastník prohlášení.

Jakmile účastníci splní tuto notifikační povinnost, zadavatel předá obdržené dokumenty neprodleně Evropské komisi (dále jen „Komise“), přičemž není povinen je věcně přezkoumávat. Zadavatel zde tak působí spíše v roli prostředníka.

Zadavatel je tedy dle Nařízení povinen posoudit předpokládanou hodnotu zakázky, a pokud zjistí, že přesahuje prahovou hodnotu, je povinen upozornit účastníky v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávací dokumentaci, že se na veřejnou zakázku vztahuje Nařízení. Dále je povinen poskytnout součinnost Komisi a vyloučit účastníka, který nesplní povinnosti dle Nařízení. Účastníci jsou povinni na základě hodnoty obdržených subvencí předložit společně s nabídkou oznámení nebo prohlášení. Dále jsou rovněž povinni poskytnout veškerou potřebnou součinnost zadavateli a/nebo Komisi.

Komise notifikace účastníků posoudí v rámci předběžného přezkumu či hloubkového šetření. Následně přijme prováděcí akt, kterým konstatuje, že účastník nevyužívá zahraniční subvence narušující vnitřní trh, nebo naopak konstatuje, že účastníkem obdržené subvence vnitřní trh narušují. V druhém případě zároveň platí, že nenabídne-li účastník Komisi závazky, které toto narušení plně a účelně napravují, případně pokud takové nabídnuté závazky Komise neshledá dostatečnými, vysloví v rámci prováděcího aktu zákaz zadání zakázky dotčenému účastníkovi, což bude mít za následek jeho vyloučení ze zadávacího řízení.

Podrobnější pravidla a postupy včetně oznamovacích formulářů, výpočtu lhůt apod. stanoví Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1441 ze dne 10. července 2023. Text prováděcího nařízení je na tomto odkaze. V tomto prováděcím nařízení Komise mimo jiné avizuje, že dojde k uveřejnění technických specifikací týkajících se způsobů předávání a podpisu dokumentů.


[1] Článek 28 Nařízení