V posledních letech se v rámci městské mobility rozmohl fenomén elektrických koloběžek.
Ať už jsou to dospělí, kteří koloběžku zvolili jako dopravní prostředek vhodný pro přepravu do práce, či mladí a turisté využívající možnosti sdílených elektro koloběžek k objevování města. Tak či tak můžeme uzavřít, že se elektro koloběžky těší opravdu velké oblibě a obzvlášť ve větších městech se stává nemožným se setkání s nimi vyvarovat. I proto jsme připravili tento článek, který má upozornit na právní postavení tohoto dopravního prostředku a podmínek a důsledků jeho využívání.

Jako první je důležité zmínit, že i přes velký rozmach zůstává postavení elektrických koloběžek v českém právním řádu nejasné. Z hlediska druhu vozidla může elektro koloběžka spadat jak do kategorie jízdních kol, tak i do kategorie motorových vozidel. Záležet bude především na technických vlastnostech. [1]

Dle bodu 9 části C přílohy č. 12 vyhlášky č. 341/2012

se pro účely této vyhlášky rozumí jízdním kolem i koloběžky, to však nemusí nutně zahrnovat i koloběžky elektrické. Dle bodu 8 pak může být koloběžka vybavena dodatečně pomocným motorkem, pokud splní i další technické požadavky, hlavně pak tedy výkon nepřesahující 1 kW a maximální rychlost ne vyšší než 25 km/h.[2] Většina elektrických koloběžek na českém trhu bude mít problém s naplněním podmínky „dodatečně přidaný pomocný motorek“, neboť motorek nebývá v koloběžkách montován dodatečně, ale je zabudován již při výrobě. Zde však narážíme na rozpor s vyjádřením ministerstva dopravy[3], které elektro koloběžky řadí mezi jízdní kola již za splnění podmínek týkajících se výkonu a maximální rychlosti a kritérium dodatečného zabudování pomocného motorku vůbec neřeší. Což je sice v rozporu s gramatickým výkladem právních předpisů, z logiky věci a praktického využívání elektro koloběžek však dává větší smysl.

Za předpokladu, že elektrická koloběžka výše uvedené podmínky pro kategorii jízdních kol nenaplňuje, řadí se mezi motorová vozidla, konkrétně motocykly.[4] Stejný závěr můžeme vyvodit i z Metodiky Ministerstva dopravy ČR.[5] Z toho pak plynou další požadavky na např. uzavření povinného pojištění odpovědnosti vozidla, příslušné řidičské oprávnění, možnost jízdy na cyklostezkách, podléhá schválení k provozu na pozemních komunikacích, registraci atd. zpravidla jako motocykl a jeho řidič je povinen provozovat ho jako motorové vozidlo – motocykl v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb.[6]

Jízda na chodníku a v pěších zónách. Co nejasné zařazení elektro koloběžek dle druhu vozidla nijak neovlivňuje, je právě zmiňovaná jízda na chodníku a v pěší zóně. Ta je zakázána ze zákona, ať už jde o elektro koloběžku ala jízdní kolo či motorové vozidlo, pro všechny účastníky odlišné od chodců, pokud není výslovně stanovena výjimka.[7] Jediný předpoklad, kdy se lze s koloběžkou po chodníku pohybovat, je když člověk koloběžku vede vedle sebe a ostatní chodce nijak neohrožuje. [8] Na chodníku je dále možná jízda dětí mladších 10 let, to však lze uplatnit pouze u koloběžek v kategorii jízdních kol, které jsou děti oprávněny řídit.[9] Do pěší zóny je umožněn vjezd pouze vozidlům vyznačeným ve spodní části značky.[10]

Povinná helma. Za předpokladu, že elektrická koloběžka spadá do kategorie motorových vozidel-motocyklů, je ze zákona stanovena povinnost mít za jízdy nasazenou a řádně připevněnou přílbu schváleného typu.[11] U jízdních kol je pak povinnost stanovena pouze pro osoby mladší 18 let[12], i pro ostatní je však silně doporučena. Doporučení týkající se nošení příleb bývají zpravidla i v pravidlech pronájmu sdílených elektro koloběžek.

Maximální dovolená rychlost. Jak již bylo zmíněné výše, rychlost elektro koloběžek, které spadají do kategorie jízdních kol, by měla být max. 25 km/h, což budou zpravidla právě koloběžky nabízené v rámci prostředků sdílené dopravy. V rámci těchto služeb bývá rychlost v určitých oblastech s např. se zvýšeným výskytem chodců, jako jsou náměstí či parky, omezena již samotnou společností nabízející sdílené dopravní prostředky, takže koloběžka vyšší rychlostí ani není schopná jet. Co se týče soukromých uživatelů, na trhu běžně existují i typy dosahující i několikanásobně vyšších rychlostí, to již budou koloběžky spadající mezi motorová vozidla-motocykly, na které dopadají běžná pravidla provozu na pozemních komunikacích. Upozornit by se pak mělo také na to, že pro pěší zónu je dovolená rychlost max. 20 km/h[13] a pro cyklistickou zónu max. 30 km/h. [14]

Alkohol. Pro mnohé je důležité taktéž připomenout, že i pro osoby jedoucí na koloběžkách spadajících ať už do kategorie jízdních kol či motorových vozidel platí v případě porušení zákona o provozu na pozemních komunikací ustanovení o příslušných přestupcích, neboť jakožto účastníci provozu na pozemních komunikacích jsou bráni jako řidiči. Tudíž i na jízdu na koloběžce se vztahuje zákaz požívání alkoholu během jízdy i zákaz jízdy pod vlivem alkoholu. U koloběžek splňující podmínky jízdních kol sice nehrozí ztráta bodů, neboť na ně nedopadá bodový systém ani ztráta řidičského oprávnění, jehož držení není pro jízdu vůbec třeba, přesto však řidič může obdržet pokutu ve výši až 50.000 Kč. [15]

 

 

[1] HOLUBÁŘ, Adam. Připouští současná právní úprava pohyb elektro koloběžek tam, kde se s nimi běžně setkáváme? [online]. 23.11.2020 [cit. 2022-06-21]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/pripousti-soucasna-pra...

[2] BRANDEJSKÝ, Tomáš, Právní úprava mikro mobility ve vybraných evropských státech, Srovnávací studie č. 5.406, [online]. Květen 2021 [cit. 2022-06-21]. Dostupné z: (Studie (psp.cz)]

[3] WOLF, Karel. Ministerstvo dopravy: Elektro koloběžky nemají na chodníku co dělat. Lupa.cz [online]. 28.9.2019 [cit. 2022-06-21]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/aktuality/ministerstvo-dopravy-elektrokolobezky-nema...

[4] BRANDEJSKÝ, Tomáš, Právní úprava mikro mobility ve vybraných evropských státech, Srovnávací studie č. 5.406, [online]. Květen 2021 [cit. 2022-06-21]. Dostupné z: (Studie (psp.cz)]

[5] Metodický pokyn k používání elektro kol, elektro běžek a podobných prostředků, Ministerstvo dopravy (Ministerstvo dopravy ČR - Silniční doprava (mdcr.cz))

[6] tamtéž

[7] Srov. § 53 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

[8] Srov. § 53 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

[9] Srov. § 58 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

[10] Srov. § 39 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

[11] Srov. § 6 odst. 1 písm. h) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

[12] Srov. § 58 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

[13] Srov. § 39 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

[14] Srov. § 39a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

[15] Srov. § 125c odst. 5 písm. a) a c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích