Za vysílání pracovníků v rámci EU považujeme situaci, kdy zaměstnavatel z jednoho členského státu vyšle na časově omezenou dobu své pracovníky k partnerskému podniku v jiném státě EU.
 
Podmínky vyslání stanovuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996, o vysílání pracovníků v rámci poskytovaní služeb. K použití směrnice dojde, pokud podniky usazené v jednom členském státě: 

a) vyšlou pracovníka na území členského státu na vlastní účet a pod svým vedením na základě smlouvy uzavřené mezi podnikem pracovníky vysílajícím pracovníky a stranou, pro kterou jsou služby určeny, činnou v tomto členském státě jestliže po dobu vyslání existuje pracovní poměr mezi vysílajícím podnikem a pracovníkem, nebo

b) vyšlou pracovníka do provozovny nebo podniku náležejícího ke skupině podniků na území členského státu, jestliže po dobu vyslání existuje pracovní poměr mezi vysílajícím podnikem a pracovníkem, nebo

c) jako podnik pro dočasnou práci či podnik poskytující pracovníky vyšlou pracovníka do podniku, který jej využije, se sídlem nebo vykonávajícího činnost na území některého členského státu, jestliže po dobu vyslání existuje pracovní poměr mezi podnikem pro dočasnou práci či podnikem poskytujícím pracovníky na straně jedné a pracovníkem na straně druhé.

Vysílaným pracovníkem se rozumí pracovník, který po omezenou dobu vykonává práci na území jiného státu EU než státu, ve kterém obvykle pracuje, přičemž pojem pracovník je vymezen podle právních předpisů členského státu, na jehož území je pracovník vyslán.

Předmětná směrnice vymezuje minimální standard pracovních a mzdových podmínek pro pracovníky, kteří byli dočasně vysláni svým zaměstnavatelem na území jiného členského státu ES k výkonu práce za účelem poskytnutí služeb. Směrnice upravuje zejm.:

- maximální délku pracovní doby a minimální doba odpočinku,

- minimální délku dovolené za kalendářní rok,

- minimální mzdu, včetně sazeb za přesčasy (tento bod se nevztahuje na doplňkové podnikové systémy zaopatření v důchodu),

- podmínky poskytování pracovníků, zejména prostřednictvím podniků pro dočasnou práci (agenturní zaměstnávání),

- ochranu zdraví, bezpečnosti a hygieny při práci,

- ochranná opatření týkající se pracovních podmínek těhotných žen nebo žen krátce po porodu, dětí a mladistvých,

- rovné zacházení pro muže a ženy a ostatní ustanovení o nediskriminaci.

V červnu minulého roku pak byla přijata směrnice 2018/957109, jež od roku 2020 změní podmínky postavení vysílaných zaměstnanců.  Cílem nové úpravy směrnice je opět o něco více usnadnit nadnárodní poskytování služeb vysílání pracovníků a současně při tom zajistit spravedlivou soutěž a dostatečná práva pro pracovníky se zachováním svobody volného pohybu služeb.

Mgr. Ivana Sedláčková

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“