Novela zákona o zadávání veřejných zakázek by měla zadavatelům ulehčit v administrativních povinnostech, zatímco dodavatelům dá nově možnost nahlédnout do anonymizovaného bodového hodnocení ostatních nabídek.

Vláda na své schůzi dne 8. 6. 2022 schválila návrh zákona (dále jen „Návrh“), kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Poslanecké sněmovně byl Návrh postoupen k projednání dne 17. 6. 2022.

Návrh přináší několik změn pro zadavatele i pro dodavatele, dále odstraňuje nepřiměřenou přísnost některých pravidel a zpřesňuje či zjednodušuje některá ustanovení ZZVZ za účelem vyjasnění výkladových nejasností. Návrh rovněž odstraňuje nedostatky transpozice právních předpisů EU do vnitrostátní právní úpravy, které České republice vytknula Evropská komise.

Přínosy pro zadavatele – rozvolnění požadavků na předkládání originálů dokumentů a komunikaci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Za účelem snížení administrativní zátěže Návrh rozvolňuje přísnou úpravu prokazování složení jistoty ze strany dodavatelů. Nadále již ZZVZ nebude vyžadovat předložení originálu bankovní záruky, neboť s přechodem na elektronizaci zadávacího řízení již není potřeba vyžadovat originál z důvodu ochrany zadavatele. V této souvislosti též dojde ke zmírnění povinnosti vyloučit dodavatele z důvodu neprokázání složení jistoty. Nově bude na rozhodnutí zadavatele, zda k vyloučení přistoupí, či nikoli.

Návrh též vypouští povinnost zadavatele vyžadovat od vybraného dodavatele předložení originály dokladů o jeho kvalifikaci. O tom, zda budou vyžadovány originály, či kopie, bude oprávněn zadavatel rozhodnout.

Zadavatelům by se mělo výrazně zjednodušit též předkládání dokumentace o zadávacím řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zadavatelé budou oprávněni poskytnout Úřadu přístup k dokumentaci o zadávacím řízení prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje a nebude tedy již nutné takto zpřístupněnou dokumentaci Úřadu zasílat.

Rozšíření práv dodavatelů

V reakci na požadavky profesních organizací zastupujících dodavatele Návrh umožňuje účastníkům zadávacího řízení požadovat po zadavateli poskytnutí některých údajů o nabídkách. Pokud o to účastník zadávacího řízení po skončení lhůty pro podání nabídek písemně požádá, zadavatel bude povinen do 5 pracovních dnů od doručení této žádosti zpřístupnit účastníkům údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení, a to bez identifikačních údajů účastníků zadávacího řízení.

Důvodem pro tuto změnu je podle důvodové zprávy snaha poskytnout účastníkům zadávacího řízení informace, na základě kterých mohou odhadnout svou pozici v zadávacím řízení, což může být důležité z hlediska plánování jejich provozních kapacit. Zadavatel však není povinen účastníky zadávacího řízení vzájemně identifikovat, a to z důvodů prevence uzavírání zakázaných dohod.

Odstranění nedostatků transpozice vytýkaných Evropskou komisí

Evropská komise České republice vytknula nesprávnou transpozici čl. 5 odst. 11 směrnice 2014/24/EU[1], který reguluje způsob určení předpokládané hodnoty veřejných zakázek na dodávky nebo služby, které jsou pravidelné povahy nebo které mají být obnovovány během daného období[2].

Do české právní úpravy bylo toto ustanovení přebráno v rámci § 19 odst. 1 a 2 ZZVZ. Nad rámec právní úpravy obsažené ve Směrnici však § 19 odst. 3 ZZVZ rovněž stanoví, že za veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou pravidelně pořizované nebo trvající dodávky nebo služby, se nepovažují veřejné zakázky s takovým předmětem, jehož jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel pořizuje takové dodávky či služby opakovaně podle svých aktuálních potřeb. Směrnice však žádné obdobné ustanovení neobsahuje. Vytýkaný rozpor je v Návrhu odstraněn a nově bude možné postupem podle § 19 odst. 3 ZZVZ určit předpokládanou hodnotu pouze v případě podlimitních veřejných zakázek a zakázek malého rozsahu.

Závěrem

Návrh v Poslanecké sněmovně aktuálně projednává Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. S ohledem na potenciální přínosy všem subjektům veřejného zadávání, zejména v podobě zjednodušení dílčích postupů a eliminace administrativní zátěže, lze konstatovat, že schválení Návrhu by bylo pozitivní zprávou pro zadavatele i dodavatele.

Znění Návrhu včetně důvodové zprávy a souvisejícího usnesení vlády č. 474 ze dne 8. 6. 2022 je dostupné ZDE.

Sněmovní tisk č. 249/0 včetně přehledu vývoje legislativního procesu je dostupný ZDE.

 

[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (dále jen „Směrnice“)

[2]V případě veřejných zakázek na dodávky nebo služby, které jsou pravidelné povahy nebo které mají být obnovovány během daného období, se odhadovaná hodnota veřejné zakázky vypočte na základě:

  1. buď celkové skutečné hodnoty po sobě jdoucích veřejných zakázek stejného druhu zadaných během předchozích dvanácti měsíců nebo předchozího rozpočtového období, pokud možno upravené o předpokládané změny v množství nebo hodnotě během dvanácti měsíců následujících po první veřejné zakázce;
  2. nebo celkové odhadované hodnoty po sobě jdoucích veřejných zakázek zadaných během dvanácti měsíců následujících po první dodávce nebo během rozpočtového období, je-li delší než dvanáct měsíců.“