Dílo předního českého kreslíře Karla „Káji“ Saudka nepřestává budit vášně ani několik let po autorově smrti. Aktuálně však nejde o jeho umělecké kvality, nýbrž o spor z autorského práva k legendárnímu komiksu Muriel a Andělé, který v uplynulých dnech rozhodoval Nejvyšší soud. O co v kauze šlo a jaké má toto rozhodnutí obecný význam pro chápání autorského práva?

V roce 1969 vytvořil Kája Saudek jakožto kreslíř společně se scénáristou Milošem Macourkem sci-fi komiksové dílo nazvané Muriel a Andělé. Mělo jít o první z dobrodružství půvabné dívky Muriel, přičemž celkově se plánovalo dvanáct dílů. Nakonec vznikli pouze dva, Muriel a Andělé, které částečně vyšlo v roce 1969 časopise Mladý Svět (byla otištěna ukázka v rozsahu 29 stran, přičemž celé dílo je má cca 128 stran) a Muriel a oranžová smrt, které nakonec vyšlo po dlouhých peripetiích až v roce 2009.

Originál komiksu Muriel a Andělé byl předán nakladatelství a pak tiskárně. Kvůli začínající normalizaci ale za komunistického režimu nevyšel. Osud originálu nebyl po desítky let znám, komiks byl vydán až v roce 1991 díky náhodnému nálezu vzorů v tiskárně.

Jak se posléze ukázalo, originál byl desítky let v bytě Jiřího Helmicha, který kdysi pracoval v tiskárně. Helmich se již znovuobjevení komiksu nedožil, jeho příbuzní však uváděli, že komiks od Saudka kdysi dostal jako záruku za půjčení peněz. Saudkova strana nicméně uváděla, že kreslíř považoval originál za ukradený a popíral, že by dílo někomu dal. Po Helmichově smrti nicméně příbuzní prodali komiks v roce 2013 Galerii Moderna, od které pak dílo koupil sběratel Tomáš Šmídek. Ten pak chtěl komiks vydražit s vyvolávací cenou 5,9 milionu. Před zahájením výstavy v roce 2014 ale dílo zabavila policie na základě trestního oznámení Saudkovy rodiny. Policisté poté případ odložili, protože se nepodařilo prokázat, že by dílo bylo odcizeno. Komiks je od té doby v soudní úschově.

Ve sporu o vlastnické právo ke komiksu nakonec nebylo prokázáno, že Helmich vlastnického práva ke komiksu nabyl. Právoplatným vlastníkem komiksu tak zůstal Kája Saudek. Způsob, jak se komiks k Helmichovi dostal byl doložen pouze spekulacemi. I pokud by šlo o záruku za půjčené peníze, tak v té době platný občanský zákoník č. 40/1964 Sb. neznal institut propadlé zástavy, a Hemlich tak vlastnické právo nemohl nabýt ani v dobré víře.

Tím ale kauza patrně nejslavnějšího českého komiksu nekončí. Saudkovi dědicové se dále domáhali, aby galerie 1. Art Consulting v Brně, která měla původně komiks dražit, zničila nebo na vlastní náklady zajistila zničení veškerých rozmnoženin publikace s názvem Aukční katalog Muriel a andělé (dále též jen „katalog“), které má v držení, a aby jim zaplatila 1.000.000 Kč. Problematickým shledávali to, že v rámci aukčního katalogu galerie otiskla celý komiks a vydávala jej tedy v knižní podobě, aniž by měla odpovídající licenci k užití díla. Krajský soud v Brně žalobě vyhověl, neboť dle jeho názoru nešlo o klasický katalog, ale skutečně o knižní vydání komiksu, který byl samostatně obchodovatelný. Jeho rozsudek ale zrušil Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 16. 7. 2019, č. j. 7 Co 40/2018-327, podle kterého šlo po formální stránce o standardní aukční katalog obsahující prostě reprodukce draženého díla.

Kauzu opět otočil až Nejvyšší soud. V mimořádně zajímavém rozhodnutí uveřejněném dne 12. 5. 2021, č.j. 27 Cdo 4200/2019-405 rozsudek Vrchního soudu v Olomouci osudu zrušil a vrátil věc odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Odvolací soud chyboval, když se nezabýval tím, zda byl Tomáš Šmídek vlastníkem originálu a mohl jej tedy prodat a vystavit. Řešil pouze charakter aukčního katalogu jako takového.

Dále Nejvyšší soud zdůraznil důležitost tzv. tříkrokového testu, který slouží k posouzení přípustnosti zásahu do autorských práv. Kritéria tohoto testu jsou v uvedeny v § 29 odst. 1 autorského zákona, který stanoví, že: „Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve zvláštních případech stanovených zákonem a pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.“

Nejvyšší soud k tomu přímo uvedl: „Odvolací soud rovněž dostatečně neposoudil rozsah užití komiksu nezbytný pro propagaci výstavy a prodeje jeho originálu. V odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu zejména absentuje úvaha o tom, z jakého důvodu nestačilo (jinak obvykle zcela postačující) vydání druhého katalogu, v němž byly zobrazeny zmenšené kresby komiksu, kolik katalogů bylo žalovanou vydáno, zda (a z jakého důvodu) se počet vydaných kusů vešel pod rozsah nezbytný k propagaci akce, zda prodej katalogu (za 300 Kč kus) nelze kvalifikovat jako nepřípustné užití díla za samostatným komerčním účelem a zda sdělování komiksu na internetových stránkách bylo nezbytné pro propagaci akce.“

Vrchní soud v Olomouci nově bude muset užití díla posoudit optikou zmíněného tříkrokového testu a vypořádat se se souvisejícími právními otázkami. V blízké době lze tedy očekávat další obohacení judikatury v oblasti autorského práva. Muriel ještě neřekla poslední slovo.

Mgr. Filip Mamrilla

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“