Rok 2022 přináší zásadní změny týkající se datových schránek. Máte zřízenou datovou schránku? V takovém případě byste měli vědět, jaké změny nastaly novelou zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Jedna ze zásadních změn mezi držiteli datových schránek je tzv. fikce doručení. Doposud se pravidla o fikci doručeni uplatnila pouze v případě doručování orgánů veřejné moci. V případě zasílání zpráv mezi soukromoprávními subjekty se fikce doručení neuplatnila.

Nově se však pravidlo o fikci doručení uplatní i v případě doručování datových zpráv mezi soukromoprávními subjekty. Tato změna zjevně povede k zefektivnění doručování písemností mezi všemi držiteli datových schránek.

Od účinnosti novely, tj. od 1. 1. 2022 není totiž držitel datové schránky oprávněn omezit přijímání datových zpráv od soukromoprávních subjektů. Doposud mohl držitel datové schránky doručování písemností jiným soukromoprávním subjektem lehce omezit tím, že příjem takových zpráv zakázal.

Nově dle ust. § 18a odst. 3 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů platí, že v případě, kdy se držitel do své datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy mu byla datová zpráva soukromoprávním subjektem dodána, považuje se i taková zpráva za doručenou posledním dnem této lhůty.

Všichni držitelé datových schránek by měli být od počátku tohoto roku více obezřetnější a pravidelně sledovat, které datové zprávy jim byly dodány. Tímto krokem zcela jistě získávají datové schránky mnohem větší význam a opět se o něco více přibližujeme k možnosti vyřizování většiny záležitostí pomocí elektronické pošty.

Mgr. David Šedivý

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Mohlo by vás zajímat