Evropský parlament přijal návrh Evropské komise o tzv. digitálním zeleném certifikátu. Nařízení vstoupí v platnost dne 1. 7. 2021. Hladké zavedení systému bude nyní na členských zemích. Cílem certifikátu je usnadnit bezpečný volný pohyb občanů po EU během pandemie COVID-19. Digitální certifikáty budou platit ve všech členských státech EU.

K čemu COVID PAS slouží?

COVID PAS je digitální doklad o tom, že osoba buď:

 1. byla proti COVID-19 očkována;
 2. obdržela negativní výsledek testu na COVID-19;
 3. COVID-19 prodělala.

Hlavní znaky COVID PASU:

 • má elektronickou nebo tištěnou podobu;
 • je vybaven QR kódem;
 • je bezplatný;
 • je v jazyce příslušného členského státu i v jazyce anglickém;
 • je bezpečný a chráněný;
 • platí ve všech zemích EU.

Jak lze COVID PAS získat?

Certifikát vystavují vnitrostátní orgány. Mohou je vystavovat kupříkladu nemocnice, testovací střediska či zdravotnické orgány.

V Česku bude možné certifikát získat od Ministerstva zdravotnictví nebo na Czech pointech, které jsou na úřadech a poštách.

Digitální verzi lze uložit na mobilním zařízení. Občané mohou rovněž požádat o tištěnou verzi. Obě verze budou obsahovat QR kód se základními informacemi, jakož i digitální pečeť zajišťující pravost certifikátu.

Lze v České republice COVID PAS získat s očkováním mimo území České republiky?

Nově od 12. 7. 2021 Ministerstvo zdravotnictví umožní získat EU COVID certifikát také osobám očkovaným ve třetích zemích. Podmínkou je, že tyto osoby budou očkovány látkou odpovídající vakcínám schváleným Evropskou lékovou agenturou.

Další podmínkou pro vydání certifikátu je, aby žadatel předložil certifikát o očkování vydaný ve třetí zemi v anglickém jazyce oprávněným subjektem, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Certifikát musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který certifikát vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z certifikátu. Pokud certifikát není ověřitelný, je nutné společně s certifikátem předložit jakýkoliv další doklad, který obsahuje informace, jenž umožní ověřitelnost certifikátu. Například může jít o lékařskou zprávu, která bude obsahovat kontakt na dané zařízení, které očkování ve třetí zemi provedlo.

Očkování musí být provedeno očkovací látkou, která odpovídá vakcínám, kterým byla udělena registrace Evropské komise na základě doporučení Evropské lékové agentury. Těmi jsou vakcíny od společností Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson.

Žadatelem musí být občan České republiky nebo jeho rodinný příslušník, který má povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky. Může se jednat také o občana EU, který disponuje vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou.

EU COVID certifikát vydaný v České republice nebude vystavován držitelům EU COVID certifikátu z jiné země EU, jelikož oba certifikáty splňují zcela stejné náležitosti a mají jednotnou podobu.  

Jak COVID PAS usnadní volný pohyb?

COVID PASY se budou akceptovat ve všech členských státech EU. Díky tomu bude možné omezení, která jsou v současné době zavedena, snáze koordinovaným způsobem odstranit.

Občané EU nebo státní příslušníci třetí země legálně pobývající v EU nebo s bydlištěm na jejím území, kteří budou držiteli COVID PASU, budou při cestování osvobozeni od omezení volného pohybu stejným způsobem jako občané členského státu, do kterého držitelé certifikátu zavítají.

Bude-li členský stát nadále vyžadovat, aby držitelé COVID PASU podstoupili karanténu nebo test, musí to oznámit Komisi a všem ostatním členským státům a toto rozhodnutí odůvodnit.

Jak bude COVID PAS fungovat?

 • COVID PAS je vybaven QR kódem s digitálním podpisem, který jej chrání před paděláním;
 • při kontrole certifikátu se QR kód naskenuje a ověří se jeho elektronický podpis;
 • každý subjekt, který bude certifikáty vystavovat (např. nemocnice, testovací centrum či zdravotnický orgán), disponuje vlastním digitálním podpisovým klíčem, které jsou uloženy v bezpečné databázi v každé zemi;
 • Evropská komise vybuduje vstupní bránu, pomocí které bude možné ověřit podpisy na všech certifikátech v celé EU (osobní údaje zakódované v certifikátu neprocházejí bránou, neboť nejsou nezbytné k ověření digitálního podpisu);
 • Evropská komise pomůže členským státům vyvinout otevřený software, který mohou orgány používat ke kontrolu QR kódů.

Budou občané, kteří ještě nejsou očkovaní, moci cestovat do jiné země EU?

Ano. COVID PAS by měl volný pohyb v rámci EU usnadnit. Nebude nezbytnou podmínkou pro volný pohyb, který je základním právem v EU. Digitální certifikát navíc může doložit výsledky testů, které jsou často vyžadovány v rámci platných omezení v oblasti veřejného zdraví.

Certifikát představuje příležitost, jež mohou členské státy využít a upravit stávající epidemiologická omezení. Očekáváme, že doklad o zdravotním statusu, který osoba má ve vztahu ke COVID-19, budou v zájmu snazšího cestování státy brát v úvahu.

Záleží na tom, kterou vakcínou jsme naočkovaní?

Certifikát o očkování bude vystaven každé očkované osobě, bez ohledu na vakcínu. Pokud jde o výjimku z omezení volného pohybu, budou muset členské státy přijmout certifikát o očkování v případě všech proticovidových vakcín registrovaných v EU; nebude se tedy vztahovat na očkování ruskou vakcínou Sputnik-V a další.

Jaké údaje COVID PAS obsahuje?

COVID PAS obsahuje nezbytné základní informace, jako je jméno a příjmení, datum narození, datum vydání, příslušné informace o očkovací látce / testu / prodělání nemoci a jedinečný identifikátor.

Certifikáty budou obsahovat pouze omezený soubor nezbytných informací. Navštívené země si jej nemohou ponechat. Kontrolovat se bude pouze platnost a pravost certifikátu, a to ověřením toho, kdo jej vydal a podepsal. Všechny zdravotní údaje zůstávají v rukou členských států, které digitální zelený certifikát vystavily.