Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo dne 25. 3. 2022 Výzvu pro vybrané sektory (dále také „Výzva“) k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora. Záměrem vlády je pomoci touto Výzvou stanovenému okruhu podnikatelských subjektů, které byly nejvíce zasaženy mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví schváleným usnesením vlády č. 1028 ze dne 18. 11. 2021, kterým se stanovilo omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, a dalšími opatřeními omezujícími především oblast cestovního ruchu a pořádání akcí (sportovních, kulturních a jiných), v zájmu snižování sociálních kontaktů. Cílem podpory je především snaha zabránit riziku úpadku stanovenému okruhu podnikatelských subjektů z nejvíce postižených sektorů, ochrana pracovních míst a zachování jejich podnikatelské činnosti. Dotace poskytnutá na úhradu částí nákladů představuje cílenou a jasně směřovanou podporu definovanému okruhu oprávněných žadatelů.

Oprávněný žadatel: Podnikatel, který vykonává podnikatelskou činnost ve formě:

  • poskytování stravovacích služeb, krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, služby prádelen, cestovní agentury a kanceláře;
  • pořádání, organizace a realizace sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně navazujících technických služeb.

Rozhodné období:

  • v případě podnikatelů poskytující stravovací, ubytovací apod. služby, cestovních agentur a kanceláří – od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021;
  • v případě pořadatelů akcí – od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022.

Srovnávací období:

  • v případě podnikatelů poskytující stravovací, ubytovací apod. služby, cestovních agentur a kanceláří – od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019, resp. od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018;
  • v případě pořadatelů akcí – od 1. 11. 2019 do 29. 2. 2020, resp. od 1. 11. 2018 do 28. 2. 2019.

Podmínky podpory:

  • obrat z podporované podnikatelské činnosti v roce 2019 (nebo 2018) činil více než 50 % z celkového obratu z podnikatelské činnosti;
  • v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 došlo v rámci podnikatelské činnosti k poklesu obratu za rozhodné období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %.

Výše podpory:

  • pro oprávněného žadatele s rozhodným obdobím od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 činí 50 % nepokrytých nákladů za dané rozhodné období, maximálně do výše 1,5 mil. Kč;
  • pro oprávněného žadatele s rozhodným obdobím od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022 činí podpora 70 % nepokrytých nákladů za dané rozhodné období, maximálně do výše 3 mil. Kč.

Příjem žádostí: od 31. 3. 2022 do 17. 5. 2022.

Způsob podání žádosti: prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

Program COVID Nepokryté náklady – Sektorová podpora nelze kombinovat s Programem COVID 2022 – Sektorová podpora, Programem COVID – Adventní trhy a Výzvou pro zájezdové dopravce programu COVID BUS.