Účelem podpory je pomoc státu danému okruhu podnikatelů, který byl přímo zasažen krizovými a mimořádnými opatřeními vlády, vedoucí k udržení podnikatelské činnosti, resp. jejímu obnovení po ukončení platnosti uvedených omezení.

Za rozhodné období, k němuž se vztahuje výpočet výše podpory dle této výzvy, se považuje pro adventní trhovce období od 26. 11. 2021 do 25. 12. 2021, a pro organizátory zrušených adventních trhů období od 1. 1.  2021 do 31. 12. 2021.

 

Podrobnosti k výzvě a jejím podmínkám:

 • podpora je určena podnikatelským subjektům na kompenzaci nákladů a provozních ztrát způsobených povinností uzavření adventních a vánočních trhů na základě usnesení vlády č. 1066 z 25. 11. 2021;
 • žádosti lze podávat od 1. 3. 2022 od 9:00 hod. do 1. 4. 2022 do 16:00 hod;
 • celková alokace určená na tuto výzvu je 450 mil. Kč;
 • podpora bude poskytována formou dotace v režimu de minimis (tj. do 200 000 EUR za poslední 3 roky);
 • podpora bude poskytnuta organizátorům zrušených adventních trhů a trhovcům.

Podpora trhovcům:

 • v případě 1 stánku: 5 tis. Kč/den;
 • v případě 2 stánků: 8 tis. Kč/den;
 • v případě 3 a více stánků: 11 tis. Kč/den.

Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory v rámci jedné výzvy je 330 tis. Kč.

Podpora organizátorům

Podpora bude poskytnuta na základě doložených a prokazatelně uhrazených marně vynaložených nákladů žadatele na organizaci prokazatelně zcela zrušeného adventního trhu, a to ve výši maximálně 80 % z těchto marně vynaložených nákladů.

Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory v rámci jedné výzvy je 5 mil. Kč.

Oprávněným žadatelem je osoba, která splňuje následující podmínky:

 1. je fyzickou osobou nebo je právnickou osobou zřízenou podle soukromého práva nebo je příspěvkovou organizací a vykonává podnikatelskou činnost;
 2. v důsledku přijatých krizových opatření mu byl omezen či zakázán prodej zboží či prodej nebo poskytování služeb v rozhodném období;
 3. je podnikatelským subjektem, který se účastní prodeje v rámci adventních trhů nebo tyto adventní trhy organizuje;
 4. vzhledem k omezení podnikatelské činnosti žadateli poklesly (nebo nevznikaly) tržby a tím i likvidita;
 5. nebyl ke dni 31. 12. 2019 podnikem v obtížích;
 6. není obchodní společností, ve které člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
 7. ke dni podání žádosti není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty;
 8. nemá k datu podání žádosti žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně;
 9. není v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, splatných do 31. 10. 2020; za prodlení s platbou se nepovažuje situace, kdy má žadatel stanoven splátkový kalendář v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19, a je tedy považován za bezdlužného;
 10. dosud nevyčerpal podporu do maximální možné výše limitu de minimis na jednoho příjemce podpory (podnik).

Vybranými institucemi jsou Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.

Náležitosti žádosti jsou:

 1. název, adresa sídla a identifikační číslo žadatele;
 2. bankovní účet žadatele, kam má být zaslána podpora;
 3. název a adresa poskytovatele;
 4. počet stánků a počet dní pro započtení denní částky podpory (trhovci), výše nákladů na organizaci zrušeného adventního trhu (organizátoři trhů);
 5. účel, na který chce žadatel podporu použít;
 6. lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo;
 7. identifikace Výzvy, na jejímž základě je žádost podávána (Systém generuje automaticky);
 8. je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci:

• osob jednajících za zastoupeného s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci (prokura nevyžaduje zmocnění);

• osob s podílem v této právnické osobě;

• osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

Žádost se podává prostřednictvím webového rozhraní.