Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo dne 30. 3. 2022 Výzvu pro vybrané sektory (dále také "Výzva") k podávání žádostí k poskytnutí podpory v rámci programu COVID 2022 – Sektorová podpora. Záměrem vlády je pomoci touto Výzvou stanovenému okruhu podnikatelských subjektů, které byly značně zasaženy mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví schváleným usnesením vlády č. 1028 ze dne 18. 11. 2021, kterým se stanovilo omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, a dalšími opatřeními omezujícími především oblast cestovního ruchu a pořádání akcí (sportovních, kulturních a jiných), v zájmu snižování sociálních kontaktů. Cílem podpory je především snaha zabránit riziku úpadku stanovenému okruhu podnikatelských subjektů z nejvíce postižených sektorů, ochrana pracovních míst a zachování jejich podnikatelské činnosti.

Oprávněný žadatel: Podnikatel, který vykonává podnikatelskou činnost ve formě:

  • poskytování stravovacích služeb (včetně cateringu), krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, služby prádelen, cestovní agentury a kanceláře;
  • pořádání, organizace a realizace sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně navazujících technických služeb.

Rozhodné období:

  • v případě podnikatelů poskytující stravovací, ubytovací apod. služby, cestovních agentur a kanceláří – od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021;
  • v případě pořadatelů akcí – od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022.

Srovnávací období:

  • v případě podnikatelů poskytující stravovací, ubytovací apod. služby, cestovních agentur a kanceláří – od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019;
  • v případě pořadatelů akcí – od 1. 11. 2019 do 29. 2. 2020.

Podmínky podpory:

  • oprávněným žadatelem je podnikatelský subjekt ve výše uvedených segmentech podnikání, kterému v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 poklesly tržby za rozhodné období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %.

Maximální výše podpory na 1 příjemce: je dána součinem 500 Kč X počet zaměstnanců X počet dní rozhodného období.

Přesáhne-li nárok na dotaci částku 1,5 mil. Kč, je nutné ověření údajů o poklesu tržeb auditorem nebo daňovým poradcem.

Příjem žádostí: od 5. 4. 2022 do 12. 5. 2022.

Způsob podání žádosti: Prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

Program COVID 2022 – Sektorová podpora nelze kombinovat s Programem COVID Nepokryté náklady – Sektorová podpora, Programem COVID – Adventní trhy a Výzvou pro zájezdové dopravce programu COVID BUS.

Mohlo by vás zajímat