Po uzavření zejména restaurací a obchodů řeší podnikatelé otázku, jak naložit se zaměstnanci. Podle § 209 odst. 1 zákoníku práce o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele jde také tehdy, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost). Současná situace přestavuje modelový příklad částečné nezaměstnanosti. V takovém případě má zaměstnanec nárok na nejméně 60% průměrného výdělku po dobu trvání překážky.

Podle § 115 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, má zaměstnavatel možnost požádat úřad práce o příspěvek ve výši 20% průměrného výdělku zaměstnance. Stát takto poskytuje náhradu mzdy až do výše 0,125 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku za měsíc na jednoho zaměstnance. Za to je zaměstnavatel povinen zavázat se, že s dotčenými zaměstnanci neukončí pracovní poměr z organizačních důvodů.

Podmínkou pro přiznání příspěvku je předložení vnitřního předpisu o výši náhrady mzdy při částečné nezaměstnanosti (u zaměstnavatele, kde nepůsobí odborová organizace, jinak dohodu s odborovou organizací podle § 209 odst. 1 zákoníku práce), podrobný popis důvodů žádosti o příspěvek, seznam dotčených provozoven a zaměstnanců, popis výhledu překonání částečné nezaměstnanosti, doklady osvědčující skutečnosti, které uvedete, bezdlužnost a doklad o zřízení účtu.

Pečuje-li zaměstnanec o dítě mladší 10 let, je možné požádat o ošetřovné za ošetřování člena rodiny, ketré hradí stát. Nárok na ně má zaměstnanec v případě, že musí pečovat o dítě, protože školské zařízení bylo uzavřeno z důvodu epidemie, což přesně odpovídá současné situaci.  Ošetřovné je dávkou systému nemocenského pojištění. Žádá se o ně předepsaným tiskopisem, který vydává škola, již dítě navštěvuje. Zaměstnanec vyplní část B tiskopisu, "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)" předá neprodleně zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.  

Zaměstnavatel může zaměstnancům nařídit čerpání dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené však je zaměstnavatel podle § 217 odst. 1 zákoníku práce povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době. 

Na režim jiné překážky na straně zaměstnavatele lze přejít i po případném ukončení ošetřování nebo vyčerpání dovolené.

Ukončení pracovního poměru výpovědí z organizačních důvodů podle § 52 písm. c) zákoníku práce by bylo pro zaměstnavatele nevýhodné. Výpovědní doba by začala běžet nejdříve 1. 4. 2020 a pracovní poměr by skončil k 31. 5. 2020 (stav k 17. 3. 2020), kdy doufejme nouzový stav může již být minulostí. Zaměstnavatel by tedy po celou výpovědní dobu musel tak jako tak zaměstnancům hradit  min. 60% mzdy (případně s příspěvkem Úřadu práce) a po uplynutí výpovědní doby navíc i zákonné odstupné podle délky trvání pracovního poměru. Lze předpokládat, že i kdyby zaměstnavatel vzal po odvolání nouzového stavu výpověď zpět, zaměstnanci by s ní nemuseli souhlasit (srov. § 50 odst. 5 zákoníku práce), výpověď by zůstala platnou, zaměstnavatel by po obnovení provozu musel shánět jiné zaměstnance a zaměstnanci by si navázali pracovní poměr u jiného zaměstnavatele. Je navíc možné, že bude přijata další úprava částečné nezaměstnanosti, která by zaměstnavatelům mohla pomoci překlenout aktuální situaci. Rozvázání pracovního poměru s momentálně nepotřebnými zaměstnanci jinak než dohodou proto obecně v současné době nelze doporučit.

Mgr. Ludvík Kummer
  
„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Mgr. Ludvík Kummer - Profilový obrázek
Mgr. Ludvík Kummer
advokát