Vyšší pravomoci členů lesní stráže či stráže přírody nově zakotvuje zákon č. 364/2021 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů. Novela reaguje na aktuální problémy ochrany přírody, s tím, že dle ministerstva životního prostředí jsou níže uvedené změny nutné kvůli neukázněným turistům.

Lesní stráž je nově oprávněna zastavovat dopravní prostředky v případě důvodného podezření, že osoba užívající vozidlo porušuje ustanovení lesního zákona, či například vyžadovat předložení souhlasu nebo výjimky vlastníka lesa pro příslušnou vykonávanou činnost. Důležitou změnou je rovněž oprávnění lesní stráže zjistit totožnost osoby, která při obecném užívání lesa porušuje lesní zákon, či osobu porušující zákon zadržet, nelze-li jinak zjistit její totožnost. Lesní stráž je rovněž nově oprávněna pořizovat zvukové, obrazové či jiné záznamy osob a věcí nacházejících se na veřejně přístupném místě. Stráž přírody je obdobně jako lesní stráž oprávněna zastavovat vozidla ve zvlášť chráněných územích či významných ptačích oblastech v případě podezření, že došlo k porušení zákazu vjezdu. Stráž je tedy oprávněna zastavovat například automobily, čtyřkolky, a na řece ve zvláště chráněných územích se oprávnění týká též lodí.

Další změnou, kterou novela přináší, je oprávnění orgánu ochrany přírody s ohledem na nerušený klid v přírodě omezit či úplně zakázat používání zábavní pyrotechniky či odpalování ohňostrojů v chráněných územích, s výjimkou národních parků, ve kterých možnost omezení či zákazu již platí. Omezit či zakázat shora uvedené může orgán ochrany přírody rozhodnutím či opatřením obecné povahy dle správního řádu.

Zákon dále zavádí nová pravidla obrany proti invazním, agresivně se šířícím nepůvodním druhům. Za invazní druhy se považují zavlečené nepůvodní organismy, které se rychle šíří, způsobují rozsáhlé ekologické škody a vytlačují původní druhy. Invazní druhy jsou vedeny na tzv. unijním seznamu a jedná se o určité druhy rostlin a zvířat, například bolševník velkolepý, mýval severní, či velice známá nutrie říční, a další. Nová pravidla se týkají omezení nakládání s invazními druhy, ale též stanovení požadavků pro jejich regulaci v přírodě.

Je však otázkou, zda shora uvedená pravidla pro ochranu přírody proti neukázněným turistům pomohou.

Mgr. Dominika Matoušová

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“