Poučení klienta je činěno v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML“).

Společnost Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r.o., se sídlem Těšnov 1/1059, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28505913, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146526 (dále jen „Advokátní kancelář“) je společností oprávněnou k výkonu advokacie ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoA“).

Dle AML je advokát, resp. Advokátní kancelář povinnou osobou a jako taková je povinna provádět opatření dle AML a dalších právních předpisů, mimo jiné pak provádět identifikaci a kontrolu klienta. V souladu s tímto účelem je Advokátní kancelář povinna shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřila.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zpracovávána jsou všechna jména a příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, místo narození a pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství, povolání, číslo průkazu totožnosti, fotografie z průkazu totožnosti a další údaje obsažené na průkazu totožnosti. V případě podnikající fyzické osoby pak dále také údaje o její obchodní firmě, odlišujícím dodatku nebo dalším označení, sídle a identifikačním čísle osoby. Zpracovávány mohou dále být další kontaktní údaje, zejména telefonní číslo a emailová adresa, a další údaje získané v rámci kontroly a průběžné kontroly klienta a dalších povinností dle příslušných ustanovení AML.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu deseti (10) let po ukončení příslušného smluvního vztahu s klientem či po ukončení poskytování právních služeb.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem výše popsaného zpracování osobních údajů je plnění povinností Advokátní kanceláře plynoucích z AML a souvisejících právních předpisů v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo na přístup, opravu, omezení a výmaz zpracovávaných údajů v souladu s příslušnými právními předpisy, ledaže by v konkrétním odporovalo požadavkům právních předpisů, kterými je Advokátní kancelář vázána.

Poučení předávání osobních údajů

Osobní údaje budou předávány třetím osobám pouze za podmínek stanovených dle AML a dle podmínek stanovených právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Orgán dozoru

orgánem dozoru je v případě povinností týkajících se AML Česká advokátní komora. Orgánem dozoru v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou pro účely plnění povinnosti dle AML je JUDr. Jan Nemanský, kterého je možno kontaktovat na emailové adrese nemansky@chtk.cz

Zásady zpracování osobních údajů

Rozsah, účel a další podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na internetových stránkách Advokátní kanceláře www.chrenektomankotrba.cz